• การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554
  • การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4-5 กันยายน 2555
  • การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 3 ในวันที่ 3-4 กันยายน 2556
  • การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 4 ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557
  • การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 5 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
  • การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 6 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
  • การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 7 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
  • การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 8 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
  • การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 9 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
  • การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 10 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563