กำหนดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ระยะเวลาการดำเนินงาน
พุธที่ 20 ก.ค.– ศุกร์ที่ 2 ก.ย. 65เปิดรับบทความ (Full Paper) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 8-12 หน้า ทาง https://grad-research.stou.ac.th
ศุกร์ที่ 2 ก.ย. 65 เวลา 16.30 น.ปิดระบบการรับสมัคร
พุธที่ 21 ก.ย. 65ปิดรับบทความที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
ศุกร์ที่ 25 พ.ย. 65นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้ Microsoft teams