กำหนดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ระยะเวลาการดำเนินงาน
วันที่ 1 ส.ค.– วันที่ 8 ก.ย. 66เปิดรับบทความ (Full Paper) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 8-12 หน้า ทาง https://grad-research.stou.ac.th
วันที่ 8 ก.ย. 66 เวลา 16.30 น.ปิดระบบการรับสมัครทางเว็บไซต์
วันที่ 21 ก.ย. 66ปิดรับบทความที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
วันที่ 24 พ.ย. 66นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้ Microsoft teams