กำหนดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ระยะเวลาการดำเนินงาน
อังคารที่ 20 ก.ค.– ศุกร์ที่ 3 ก.ย. 64เปิดรับบทความ (Full Paper) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 8-12 หน้า ทาง https://grad-research.stou.ac.th
ศุกร์ที่ 3 ก.ย. 64 เวลา 16.30 น.ปิดระบบการรับสมัคร
อังคารที่ 21 ก.ย. 64ปิดรับบทความที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
ศุกร์ที่ 26 พ.ย. 64นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้ Microsoft teams