กำหนดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ระยะเวลาการดำเนินงาน
วันที่ 1 ส.ค.– วันที่ 9 ก.ย. 67เปิดรับบทความ (Full Paper) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 8-12 หน้า ทาง https://grad-research.stou.ac.th
วันที่ 9 ก.ย. 67 เวลา 16.30 น.ปิดระบบการรับสมัครทางเว็บไซต์
วันที่ 26 พ.ย. 67นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้ Microsoft Teams