ติดต่อเรา

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ.

โทรศัพท์ 0 2504 7568-9 โทรสาร 0 2503 4918

นางสุพัตรา ทีนาคะ

เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นางอัญชลี บิดหล่า

เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

นางสาวอำนวย ก้อนบุญไสย์

เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

นางสาวกัญญาภัทร์ โคตวินนท์

เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

*หมายเหตุ กรุณาติดต่อในเวลาทำการ