ติดต่อเรา

นางสุพัตรา ทีนาคะ

เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นางอัญชลี บิดหล่า

เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

นางสาวอำนวย ก้อนบุญไสย์

เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

นางสาวกัญญาภัทร์ โคตวินนท์

เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

นางสาวบัญญัติ แย้มบุญ

เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

*หมายเหตุ กรุณาติดต่อในเวลาทำการ