หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก ปริญญาโท) นักวิจัย และนักวิชาการ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สู่สาธารณชน และเปิดโอกาส ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทางการวิจัยโดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปได้นำเสนอผลงานวิจัย รูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้ Microsoft teams นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก สามารถใช้หลักฐานจากการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ สู่สาธารณชน โดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางการวิจัยในสาขาต่าง ๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม – 26 พฤศจิกายน 2567

รูปแบบการประชุม

นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้ Microsoft Teams

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก ปริญญาโท) นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งทางภาครัฐและเอกชน

ลักษณะผลงานวิจัยและการเสนอผลงาน

1. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่าง การดำเนินการที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงานดังกล่าวเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน
2. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อ ดังนี้
1) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. การนำเสนอผลงานแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้เวลาในการนำเสนอ 15 นาที
ทั้งนี้ผู้นำเสนอจะนำเสนอโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ มีเวทีนำเสนอผลงานวิจัย
2. เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ