การพิจารณาบทความ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะดำเนินการส่งบทความ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินต่อเมื่อได้รับค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้

  1. การเลือกกลุ่มการเสนอผลงาน
  2. บทความทุกบทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตามกลุ่มสาขาวิชา
  3. การพิจารณาคัดเลือกผลงานที่จะนำเสนอในการประชุม และการจัดทำ Proceedings
  4. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม กรณี
  • บทคัดย่อ บทความ ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
  • แก้ไขไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ไม่ชำระค่าลงทะเบียน และ/หรือไม่ครบถ้วน

*หากผลงานไม่สมบูรณ์ตามที่กำหนดทางคณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาผลงานดังกล่าว