การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

"มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 13"

The 13th STOU National Research Conference

24 พฤศจิกายน 2566

ห้องนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 13

ห้องที่ 1

นิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์

ห้องที่ 2

วิทยาการจัดการ /นิเทศศาสตร์/มนุษยนิเวศศาสตร์

ห้องที่ 3

ศึกษาศาสตร์

ห้องที่ 4

ศึกษาศาสตร์ /ศิลปศาสตร์

ห้องที่ 5

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ห้องที่ 6

วิทยาศาสตร์สุขภาพ /พยาบาลศาสตร์

ห้องที่ 7

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ศิลปศาสตร์

ห้องที่ 8

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ห้องที่ 9

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ห้องที่ 10

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ห้องที่ 11

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ห้องที่ 12

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ห้องที่ 13

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ห้องที่ 14

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ห้องที่ 15

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์