การเตรียมบทความ

การเตรียมบทคัดย่อ

   บทคัดย่อให้ดำเนินการจัดทำบทคัดย่อสรุปเฉพาะใจความสำคัญ โดยจัดทำบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหน้าเดียวกัน บทความภาษาอังกฤษให้จัดทำบทคัดย่อเฉพาะภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  – ภาษาไทย ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point ตัวเข้ม
  – ภาษาอังกฤษ ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวเข้ม
 2. ชื่อผู้วิจัย
  – ภาษาไทย ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวธรรมดา
  – ภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 12 Point ตัวธรรมดา
 3. บทคัดย่อ จัดทำบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในหน้าเดียวกัน ไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4
  ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย และสรุปผลการวิจัยโดยย่อ พร้อมคำสำคัญ (Keywords) ไม่เกิน 5 คำ
  – ภาษาไทย ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวธรรมดา
  – ภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวธรรมดา

การเตรียมบทความ

 บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ (และกรอบแนวคิด ถ้ามี) ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ให้ส่งในรูปแบบของโปรแกรม Microsoft Office (Word 2007 ขึ้นไป) ความยาวของบทความวิจัยฉบับเต็ม เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 8-12 หน้า A4 รวมรูปภาพ ตาราง การอ้างอิง เว้นขอบกระดาษบนและด้านซ้าย ด้านละ 1 นิ้ว ด้านล่างและด้านขวา ด้านละ 1 นิ้ว ย่อหน้าให้ห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 0.5 นิ้ว รายละเอียดดังนี้

 1. เนื้อหางานวิจัย
  – หัวข้อหลักภาษาไทย ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ (และกรอบแนวคิด ถ้ามี) ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวเข้ม ส่วนเนื้อหาใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวธรรมดา
  – หัวข้อหลักภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวเข้ม ส่วนเนื้อหาใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวธรรมดา
 2. การพิมพ์การอ้างอิง เขียนแบบ APA 7th edition

   บทความฉบับเต็มที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความแนะนำจะถูกรวบรวมเป็น Proceedings และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ https://grad-research.stou.ac.th และหากผลงานนั้นผู้วิจัยนำเสนอด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่กำหนดในการประชุมครั้งนี้ สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา

การนำเสนอผลงาน

 1. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์(บรรยายสด) โดยใช้ Microsoft Teams นำเสนอด้วย Power Point ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที (รวมซักถาม) นำเสนอ 12 นาที ซักถาม 3 นาที และจัดส่งคลิป VDO บันทึกการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองโดยใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10- 12 นาที ส่งคลิปทางเมลเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบทความตามระยะเวลาที่กำหนด (หมายเหตุ การจัดทำคลิปจะใช้ในกรณีเกิดปัญหาทางเทคนิคในการนำเสนอผลงานเท่านั้น)