คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย

  • การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์(บรรยายสด) โดยใช้ Microsoft Teams นำเสนอด้วย Power Point ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที (รวมซักถาม) นำเสนอ 12 นาที ซักถาม 3 นาที และจัดส่งคลิป VDO บันทึกการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองโดยใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10- 12 นาที ส่งคลิปทางเมลเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบทความตามระยะเวลาที่กำหนด (หมายเหตุ การจัดทำคลิปจะใช้ในกรณีเกิดปัญหาทางเทคนิคในการนำเสนอผลงานเท่านั้น)

  • เนื้อหาใน Power Point เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และให้ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ (และกรอบแนวคิด ถ้ามี) ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

  • ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

  • การนำเสนอผลงานในวันงาน ผู้นำเสนอต้องอัพโหลดไฟล์ Power Point เข้า MS teams ด้วยตนเอง