คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย

  • การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้ MS teams นำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point และใช้เวลาในการนำเสนอ 12 นาที และซักถาม 3 นาที รวม  15 นาที และจัดส่งคลิป VDO บันทึกการนำเสนอผลงานวิจัยโดยใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10-12 นาที กำหนดการส่งคลิป VDO บันทึกการนำเสนอผลงานวิจัย (การส่งคลิป กรณีเกิดปัญหาทางเทคนิค)

  • เนื้อหาใน Power Point เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และให้ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ (และกรอบแนวคิด ถ้ามี) ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

  • ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

  • การนำเสนอผลงานในวันงาน ผู้นำเสนอต้องอัพโหลดไฟล์ Power Point เข้า MS teams ด้วยตนเอง