กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ผู้เสนอผลงาน

 1. ลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็ม ทางเว็บไซต์ 
 2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
 3. ชำระค่าลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

       ายในวันที่ 6 กันยายน 2562 

     1) นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 1,500 บาท 
     2) นักศึกษาหรือบุคลากรสถาบันอื่น ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,000 บาท 
            
     ภายหลังวันที่ 6 กันยายน 2562 

      1) นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,000 บาท 
      2) นักศึกษาหรือบุคลากรสถาบันอื่น ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,500 บาท

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

1. โอนเงินผ่านบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองทองธานี                     ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 147-0-08179-2


2. ส่งสำเนาใบโอนเงินไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทางโทรสารหมายเลข  0-2503-4918      หรือ E-mail ไปยัง grad.supattra@gmail.com (มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกๆ กรณี) 


3. สามารถตรวจสอบสถานภาพของการดำเนินการ ทางเว็บไซต์ https://grad-research.stou.ac.th/page/Chk1.aspx

หมายเหตุ : หากผู้นำเสนอผลงานมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยออกใบเสร็จรับเงินในนามของมหาวิทยาลัย/

หน่วยงานที่สังกัด รวมถึงวัน/เดือน/ปี โปรดใส่รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง ชัดเจนในหลักฐานการชำระเงิน 

และส่งมาตามช่องทางที่กำหนด

ผลงานแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

• กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และรัฐศาสตร์
• กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และพยาบาลศาสตร์
• กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• กลุ่มอื่นๆ (นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น)

ผู้เข้าฟังการประชุมเสนอผลงาน

1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://grad-research.stou.ac.th/
2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเข้าฟังการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
3. สามารถตรวจสอบสถานภาพของการดำเนินการ ทางเว็บไซต์ https://grad-research.stou.ac.th/page/Chk1.aspx


 

ผู้เข้าชม 17571 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin