ผู้เสนอผลงาน

 1. ลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็ม ทางเว็บไซต์ 
 2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
 3. ชำระค่าลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 4. นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MS teams 

การชำระค่าลงทะเบียน

       ายในวันที่ 4 กันยายน 2563 

     1) นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 1,500 บาท 
     2) นักศึกษาหรือบุคลากรสถาบันอื่น ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,000 บาท 
            
     ภายหลังวันที่ 4 กันยายน 2563 

      1) นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,000 บาท 
      2) นักศึกษาหรือบุคลากรสถาบันอื่น ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,500 บาท
          การชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

1. โอนเงินผ่านบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองทองธานี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 147-0-08179-2

2. ส่งสำเนาใบโอนเงินไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทางโทรสารหมายเลข  0-2503-4918 หรือ E-mail ไปยัง grad.supattra@gmail.com (มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกๆ กรณี) 

3. สามารถตรวจสอบสถานภาพของการดำเนินการ ทางเว็บไซต์ https://grad-research.stou.ac.th/page/Chk1.aspx

หมายเหตุ : หากผู้นำเสนอผลงานมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยออกใบเสร็จรับเงินในนามของมหาวิทยาลัย/

หน่วยงานที่สังกัด รวมถึงวัน/เดือน/ปี โปรดใส่รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง ชัดเจนในหลักฐานการชำระเงิน 

และส่งมาตามช่องทางที่กำหนด   

ผลงานแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

• กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และรัฐศาสตร์
• กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และพยาบาลศาสตร์
• กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• กลุ่มอื่นๆ (นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น)

ผู้เข้าฟังการประชุมเสนอผลงาน

1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://grad-research.stou.ac.th/
2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเข้าฟังการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
3. สามารถตรวจสอบสถานภาพของการดำเนินการ ทางเว็บไซต์ https://grad-research.stou.ac.th/page/Chk1.aspx
4. เข้าฟังการบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MS teams


 

ผู้เข้าชม 19697 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin