กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา  สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ.

โทรศัพท์ 0 2504 7568-9  โทรสาร 0 2503 4918

1. นางสุพัตรา ทีนาคะ   E-mail  grad.supattra@gmail.com

    เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. นางอัญชลี  บิดหล่า E-mail grad.anchalee61@gmail.com 

     เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชารัฐศาสตร์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

3. นางสาวอำนวย  ก้อนบุญไสย์ E-mail grad.amnuay@gmail.com 

   เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชาศึกษาศาสตร์   สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 

4. นางสาวบัญญัติ  แย้มบุญ E-mail grad.banyat@gmail.com

   เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

5. นางสาวปาณิสรา  รจิตรบรรจง E-mail grad.panisara@gmail.com

    เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาศิลปศาสตร์

6. นางสาวกัญญาภัทร์  โคตวินนท์ E-mail grad.kanyapat@gmail.com

    เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

*หมายเหตุ กรุณาติดต่อในเวลาทำการ ผู้เข้าชม 8343 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin