กลับสู่หน้าหลัก
กำหนดการประชุมฯ
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
คลิปนำเสนอผลงานของผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2563
แนะนำเข้าใช้ Ms Teams
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความ
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงาน
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
แบบประเมินการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.ครั้งที่ 10 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
แบบประเมินการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.ครั้งที่ 10 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา  สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ.

โทรศัพท์ 0 2504 7568-9  โทรสาร 0 2503 4918

1. นางสุพัตรา ทีนาคะ   E-mail  grad.supattra@gmail.com

    เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาศิลปศาสตร์

2. นางอัญชลี  บิดหล่า E-mail grad.anchalee61@gmail.com 

     เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชารัฐศาสตร์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

3. นางสาวอำนวย  ก้อนบุญไสย์ E-mail grad.amnuay@gmail.com 

   เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชาศึกษาศาสตร์   สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 

4. นางสาวบัญญัติ  แย้มบุญ E-mail grad.banyat@gmail.com

   เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

5. นางสาวกัญญาภัทร์  โคตวินนท์ E-mail grad.kanyapat@gmail.com

    เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

*หมายเหตุ กรุณาติดต่อในเวลาทำการ ผู้เข้าชม 9810 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin