หลักการและเหตุผล 

  
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สู่สาธารณชน และเปิดโอกาส    ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทางการวิจัยโดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปได้นำเสนอผลงานวิจัย รูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MS teams นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก สามารถใช้หลักฐานจากการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งทางภาครัฐและเอกชน ในการนำเสนอผลงานวิจัย

2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
           สำนักบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ช่วงระยะเวลา

การดำเนินงาน

จ.20 ก.ค.– ศ.4 กย. 63เปิดรับบทความ (Full Paper) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 8-12 หน้า 

ทาง https://grad-research.stou.ac.th
จ.21 ก.ย. 63ปิดรับบทความที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ

พฤ.1 ต.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงานแบบบรรยายทางออนไลน์

ศ.27 พ.ย. 63นำเสนอผลงานวิจัยบรรยายทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Ms teamsกลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งทางภาครัฐและเอกชน

รูปแบบการประชุม
นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MS teams

ลักษณะผลงานวิจัยและการเสนอผลงาน

1. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่าง การดำเนินการที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงานดังกล่าวเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน 
2. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อ ดังนี้ 
1) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  3. การนำเสนอผลงานแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้เวลาในการนำเสนอ 15 นาที ทั้งนี้ผู้นำเสนอจะนำเสนอโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
        1. ทำให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ มีเวทีนำเสนอผลงานวิจัย 
        2. เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ

 

ผู้เข้าชม 17728 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin