กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1. หลักการและเหตุผล 

  
            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  โดยการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 8  มีผู้ส่งผลงานจำนวน 158 บทความ และผ่านการประเมินบทความจำนวน 153 บทความ โดยมีผู้ส่งผลงานวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งหมดจำนวน 18 สถาบัน ซึ่งการจัดประชุมเสนอผลงานดังกล่าว นอกจากใช้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเป็นเวทีให้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาตินี้ แบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ 2) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รูปแบบการนำเสนอผลงาน แบ่งเป็น แบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ซึ่งผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุม จะได้ใช้เป็นเวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป


2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งทางภาครัฐและเอกชน ในการนำเสนอผลงานวิจัย

2.2 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ 

 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
           สำนักบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา

4. กำหนดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
                                 
ช่วงเวลา                                                      การดำเนินงาน
19 ก.ค.-6 ก.ย. 62

เปิดรับบทความ (Full Paper) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 8-12 หน้า ผ่านทาง http://grad-research.stou.ac.th

19 ก.ค.-6 ก.ย. 62 ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความ ๆ ละ 2 ราย
20 ก.ย. 62ปิดรับบทความที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
1 ต.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงานแบบบรรยาย หรือแบบโปสเตอร์
29 พ.ย. 62นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์

5. รูปแบบการประชุม

           5.1 ปาฐกถา /บรรยายทางวิชาการ

           5.2  การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์

6. ผลงานที่นำเสนอ
6.1 เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงานดังกล่าวเสนอในการ ประชุมวิชาการใดมาก่อน

6.2 เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อดังนี้

       1)  กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์

       2)  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

       3)  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6.3 การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ในที่ประชุมโดยใช้เวลาในการนำเสนอ 15 นาที หรือนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ผู้นำเสนอผลงานจะต้องอยู่ประจำที่โปสเตอร์ของตนในช่วงเวลากำหนด ทั้งนี้ผู้นำเสนอจะนำเสนอโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

6.4 ข้อกำหนดในการเสนอผลงาน
  • ผู้ต้องการเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ต้องส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเสนอผลงาน
  • การเตรียมบทคัดย่อ บทความภาษาไทย ประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความภาษาอังกฤษ ให้มีเฉพาะบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ตาม Template)
  • การเตรียมบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ให้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาว 8-12 หน้ากระดาษ A4 นับรวมรูปภาพ ตาราง และ Reference โดยภาษาไทย/ภาษาอังกฤษใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 14 point และให้ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ (และกรอบแนวคิด ถ้ามี) ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย  ข้อเสนอแนะ  และเอกสารอ้างอิง 
              บทความฉบับเต็มที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความแนะนำจะถูกรวบรวมเป็น Proceedings ของการประชุมในรูปสื่อ CD-ROM และหากผลงานนั้นผู้วิจัยนำเสนอด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่กำหนดในการประชุมครั้งนี้ สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  • การเตรียมโปสเตอร์ จัดทำโปสเตอร์ขนาดกว้าง X สูง เท่ากับ 0.9 m x 1.0 m สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยให้มีรูปถ่ายและสถาบันการศึกษาของผู้เสนอผลงานในโปสเตอร์ด้วย เนื้อหาในโปสเตอร์ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ วัตถุประสงค์(และกรอบแนวคิด ถ้ามี) ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  
  •            การติดและถอดโปสเตอร์ ให้ติดและถอดโปสเตอร์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในใบตอบรับผลงานที่ส่งทาง E-mail ของผู้เสนอผลงาน และต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดให้
7. สถานที่จัดประชุม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


8. ผู้เข้าร่วมประชุม
8.1 ผู้เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานฯ ประกอบด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และนักวิชาการ/นักวิจัย
8.2 ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            9.1 ทำให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งทางภาครัฐและเอกชน ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิจัย

            9.2 เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ผู้เข้าชม 15969 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin