คำแนะนำสำหรับผู้เสนอผลงานแบบบรรยาย
   - การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้ MS teams นำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point และใช้เวลาในการนำเสนอ 12 นาที และซักถาม 3 นาที รวม  15 นาที 

    - เนื้อหาใน Power Point เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และให้ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์(และกรอบแนวคิด ถ้ามี) ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  

    - ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

    - การนำเสนอผลงานในวันงาน ผู้นำเสนอต้องอัพโหลดไฟล์ Power Point เข้า MS teams ด้วยตนเอง

หมายเหตุ ให้ผู้นำเสนอส่ง file ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความ เพื่อสำรองไฟล์เมื่อกรณีเกิดปัญหา

ผู้นำเสนอผลงานบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้ MS teams ต้องนำเสนอผลงานด้วยตนเอง หากพบว่าไม่มาบรรยายตามกำหนดเวลา จะถือว่าบทความวิจัยนั้นไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้มหาวิทยาลัยจะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัดของท่านต่อไป 

      

ผู้เข้าชม 9715 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin