คำแนะนำสำหรับผู้เสนอผลงานแบบบรรยาย
   - การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MS teams นำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point และใช้เวลาในการนำเสนอและซักถาม
เรื่องละ 15 นาที 

    - เนื้อหาใน Power Point เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และให้ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์(และกรอบแนวคิด ถ้ามี) ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  

    - ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

    - การนำ Power Point ให้ดำเนินการส่ง file ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความ https://grad-research.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?idindex=39575
     

ผู้เข้าชม 9040 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin