กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คำแนะนำสำหรับผู้เสนอผลงานแบบบรรยาย
   - การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนำเสนอด้วย Power Point และใช้เวลาในการนำเสนอและซักถามเรื่องละ 15 นาที

    - เนื้อหาใน Power Point เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และให้ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์(และกรอบแนวคิด ถ้ามี) ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  

    - ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

    - การนำ Power Point วางลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเสนอผลงาน ให้ดำเนินการส่ง file ณ ห้องที่จะเสนอผลงานก่อนเวลา 12.00 น.
     

ผู้เข้าชม 8025 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin