กลับสู่หน้าหลัก
กำหนดการประชุมฯ
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
คลิปนำเสนอผลงานของผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2563
แนะนำเข้าใช้ Ms Teams
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความ
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงาน
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
แบบประเมินการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.ครั้งที่ 10 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
แบบประเมินการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.ครั้งที่ 10 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

คำแนะนำสำหรับผู้เสนอผลงานแบบบรรยาย
   - การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้ MS teams นำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point และใช้เวลาในการนำเสนอ 12 นาที และซักถาม 3 นาที รวม  15 นาที 

    - เนื้อหาใน Power Point เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และให้ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์(และกรอบแนวคิด ถ้ามี) ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  

    - ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

    - การนำเสนอผลงานในวันงาน ผู้นำเสนอต้องอัพโหลดไฟล์ Power Point เข้า MS teams ด้วยตนเอง

หมายเหตุ ให้ผู้นำเสนอส่ง file ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความ เพื่อสำรองไฟล์เมื่อกรณีเกิดปัญหา

ผู้นำเสนอผลงานบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้ MS teams ต้องนำเสนอผลงานด้วยตนเอง หากพบว่าไม่มาบรรยายตามกำหนดเวลา จะถือว่าบทความวิจัยนั้นไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้มหาวิทยาลัยจะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัดของท่านต่อไป 

      

ผู้เข้าชม 9741 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin