กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การพิจารณาบทความ

            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะดำเนินการส่งบทความ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินต่อเมื่อได้รับค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้
1. การเลือกกลุ่มการเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงาน
2. บทความทุกบทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตามกลุ่มสาขาวิชา
3. การพิจารณาคัดเลือกผลงานที่จะนำเสนอในการประชุม และการจัดทำ Proceedings
4. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม กรณี 
         - บทคัดย่อ บทความ และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
         - ไม่ชำระค่าลงทะเบียน และ/หรือไม่ครบถ้วน


ผู้เข้าชม 10641 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin