การพิจารณาบทความ

            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะดำเนินการส่งบทความ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินต่อเมื่อได้รับค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้

1. การเลือกกลุ่มการเสนอผลงาน

2. บทความทุกบทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตามกลุ่มสาขาวิชา

3. การพิจารณาคัดเลือกผลงานที่จะนำเสนอในการประชุม และการจัดทำ Proceedings

4. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม กรณี 
         - บทคัดย่อ บทความ ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
         - แก้ไขไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
         - ไม่ชำระค่าลงทะเบียน และ/หรือไม่ครบถ้วน


ผู้เข้าชม 11967 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin