คำแนะนำสำหรับผู้เสนอผลงานแบบโปสเตอร์
คำแนะนำสำหรับผู้เสนอผลงานแบบโปสเตอร์
   คำแนะนำสำหรับผู้เสนอผลงานแบบโปสเตอร์
 
  - จัดทำโปสเตอร์ขนาดกว้าง X สูง เท่ากับ 0.9 m x 1.0 m สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยให้มีรูปถ่ายและสถาบันการศึกษาของผู้เสนอผลงานในโปสเตอร์ด้วย

  - เนื้อหาในโปสเตอร์ ประกอบด้วย 1.หัวข้อบทนำ (60pt) 
                                                      เนื้อหาข้อความบทนำ (ภาษาไทย 48pt)
                                                      (อังกฤษ 34pt)

                                                   2.หัวข้อวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด (ถ้ามี)
                                                   3.หัวข้อ ระเบียบวิธีวิจัย
                                                   4.หัวข้อ ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

  - ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

  - การติดและถอดโปสเตอร์ ให้ติดและถอดโปสเตอร์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในใบตอบรับผลงานที่ส่งทาง E-mail ของผู้เสนอผลงาน และต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดให้      

   
 

ผู้เข้าชม 15717 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin