กลับสู่หน้าหลัก
กำหนดการประชุมฯ
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
คลิปนำเสนอผลงานของผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2563
แนะนำเข้าใช้ Ms Teams
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความ
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงาน
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
แบบประเมินการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.ครั้งที่ 10 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
แบบประเมินการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.ครั้งที่ 10 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563


ผู้เข้าชม 630 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin