งื่อนไขการส่งผลงาน 

    1. ผู้ส่งผลงานที่เป็นนิสิต/นักศึกษา ต้องมีแบบฟอร์มการส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.ครั้งที่ 10 (อาจารย์ที่ปรึกษาหลักลงนาม)

    2. ผู้ส่งผลงานจะต้องลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

    3. ผลงานที่ส่งเข้ามาจะต้องทำตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด การพิจารณารับเฉพาะบทความฉบับเต็ม
        (Full paper) เท่านั้น

    4. ผู้ส่งผลงานจะเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำในผลงานตนเอง

    5. เปิดระบบการรับสมัครบทความวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
        ปิดระบบการรับสมัครบทความวันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. เท่านั้น

    6. การชำระค่าลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

ชำระค่าลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

 ภายในวันที่ 4 กันยายน 2563

ภายหลังวันที่ 4กันยายน 2563

นักศึกษา/บุคลากร มสธ.

1,500 บาท

2,000 บาท

นักศึกษา/บุคลากรสถาบันอื่น

2,000 บาท

2,500 บาท


   7. หลังจากสมัครและส่งบทความฉบับเต็มแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบอีเมล์อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่จะติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์เป็นหลัก

    8. นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MS teams หากพบว่าไม่บรรยายตามกำหนดเวลา จะถือว่าบทความวิจัยนั้นไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้มหาวิทยาลัยจะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัดของท่านต่อไป 

 *หากผลงานไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขการส่งผลงานทางคณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาผลงานดังกล่าว*


รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงาน
รายชื่ออยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณา


                                                                                                                              ประกาศรายชื่อ ณ วันที่ 1 ตค. 63

ผู้เข้าชม 70971 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin