กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงาน
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


เงื่อนไขการส่งผลงาน

    1.ผู้ส่งผลงานที่เป็นนิสิต/นักศึกษา ต้องมีแบบฟอร์มการส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย            ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.ครั้ง 9 (อาจารย์ที่ปรึกษาหลักลงนาม) สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มhttps://grad-research.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?idindex=93205

    2.ผู้ส่งผลงานจะต้องลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

    3.ผลงานที่ส่งเข้ามาจะต้องทำตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

    4.ผู้ส่งผลงานจะเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำในผลงานตนเอง

    5. ปิดระบบการรับสมัครบทความวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. (เท่านั้น)

    6.การชำระค่าลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  


คุณสมบัติผู้สมัครภายในวันที่ 6 กันยายน 2562ภายหลังวันที่ 6 กันยายน 2562
นักศึกษา/บุคลากร มสธ.1,500 บาท2,000 บาท
นักศึกษา/บุคลากรสถาบันอื่น2,000 บาท2,500 บาท

    7.หลังจากสมัครและส่งบทความฉบับเต็มแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบอีเมล์อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจาก        เจ้าหน้าที่จะติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์เป็นหลัก

    8. ผู้นำเสนอผลงานทั้งบรรยายและโปสเตอร์ ต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันงาน หากพบว่าไม่มาบรรยายหรือไม่พบผู้นำเสนอประจำโปสเตอร์ตามกำหนดเวลา จะถือว่าบทความวิจัยนั้นไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้มหาวิทยาลัยจะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัดของท่านต่อไป

 *หากผลงานไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขการส่งผลงานทางคณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาผลงานดังกล่าว


ผู้เข้าชม 42759 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin