กลับสู่หน้าหลัก
กำหนดการประชุมฯ
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
คลิปนำเสนอผลงานของผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2563
แนะนำเข้าใช้ Ms Teams
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความ
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงาน
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
แบบประเมินการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.ครั้งที่ 10 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
แบบประเมินการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.ครั้งที่ 10 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563






กำหนดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 10

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
(นำเสนอแบบออนไลน์)

ช่วงเช้า (รูปแบบถ่ายทอดสดเผยแพร่ผ่าน Facebook fanpage สำนักบัณฑิตศึกษา ) 
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
พิธีเปิด ณ ห้องประชุมใหญ่ 2015 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

09.00-09.15 น. วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
09.15-10.00 น. พิธีเปิดการประชุม 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกล่าวต้อนรับเปิดการประชุม
และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2563
10.00-12.00 น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาและการวิจัยในชีวิตวิถีใหม่สำหรับทุกคน” 
(New Normal Education and Research for All)

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย อาจารย์ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
 ผู้ดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร 
                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย (รูปแบบออนไลน์ โดยใช้ Microsoft teams)
13.00-13.30 น. ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมเพื่อนำเสนอผลงาน โดยใช้ Microsoft teams
13.30-16.30 น. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้ Microsoft teams

โดยแบ่งห้องการนำเสนอเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เข้ารับฟังทางออนไลน์นะคะ

                                                                                                                            
ห้องนำเสนอผลงาน ห้องที่ 1
ห้องนำเสนอผลงาน ห้องที่ 2
ห้องนำเสนอผลงาน ห้องที่ 3
ห้องนำเสนอผลงาน ห้องที่ 4

ห้องนำเสนอผลงาน ห้องที่ 5
ห้องนำเสนอผลงาน ห้องที่ 6
ห้องนำเสนอผลงาน ห้องที่ 7
ห้องนำเสนอผลงาน ห้องที่ 8

ห้องนำเสนอผลงาน ห้องที่ 9
ห้องนำเสนอผลงาน ห้องที่ 10
ห้องนำเสนอผลงาน ห้องที่ 11
ห้องนำเสนอผลงาน ห้องที่ 12

ห้องนำเสนอผลงาน ห้องที่ 13
ห้องนำเสนอผลงาน ห้องที่ 14
ห้องนำเสนอผลงาน ห้องที่ 15
ห้องนำเสนอผลงาน ห้องที่ 16

ห้องนำเสนอผลงาน ห้องที่ 17
ห้องนำเสนอผลงาน ห้องที่ 18
ห้องนำเสนอผลงาน ห้องที่ 19
ห้องนำเสนอผลงาน ห้องที่ 20

ผู้เข้าชม 81757 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin