กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตารางการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย/โปสเตอร์


ผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์สามารถติดโปสเตอร์ได้ตั้งแต่ เวลา 06.00น. และเก็บโปสเตอร์ได้ เวลา 14.00 น.
ของวันที่ 29 พย.62  (เจ้าหน้าที่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการติดไว้ให้นะค่ะ)

ผู้นำเสนอผลงานทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯตั้งแต่เช้านะค่ะ

ประกาศ ณ วันที่ 8 พย. 62
ผู้เข้าชม 57106 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin