กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 
กรุณากรอกข้อมูลผู้สมัครเข้าฟังการเสนอผลงาน
ข้อ 1 ผู้สมัครเข้าฟังการเสนอผลงาน
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ  
นามสกุล  
 
Name  
Lastname  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์  
เบอร์โทรศัพท์  
โทรสาร  
โทรศัพท์เคลื่อนที่  
E-mail  
สถานภาพการศึกษา นักศึกษา
คณะหรือสาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
ประเทศ
กลุ่มที่สนใจเข้าฟัง
 
 

 


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin