กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงาน
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ลำดับชื่อกลุ่มวันที่
1 นาง พยอม ปัดภัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ27/6/2562
2 นาย ณรงค์ ทีปประชัย-8/7/2562
3 นาง สุพัตรา ทีนาคะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี9/7/2562
4 นาย สมศักดิ์ ถาดกระโทกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี12/7/2562
5 นาง พิทยา อุทัยวรรณพรวิทยาศาสตร์สุขภาพ12/7/2562
6 ธนาวัฒน์ น้อยไธสงมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์20/7/2562
7 นาย ฐิติภูมิ ศรีสุวรรณมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์30/7/2562

      


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin