กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ลำดับชื่อกลุ่มวันที่
1 นาง พยอม ปัดภัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ27/6/2562
2 นาย ณรงค์ ทีปประชัย-8/7/2562
3 นาง สุพัตรา ทีนาคะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี9/7/2562
4 นาย สมศักดิ์ ถาดกระโทกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี12/7/2562
5 นาง พิทยา อุทัยวรรณพรวิทยาศาสตร์สุขภาพ12/7/2562
6 ธนาวัฒน์ น้อยไธสงมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์20/7/2562
7 นาย ฐิติภูมิ ศรีสุวรรณมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์30/7/2562
8 นางสาว ทักษพร เกษตระกูลมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์22/8/2562
9 นางสาว นิสาชล ปิยะสินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี29/8/2562
10 นาย วัชเรศ ขันธิโชติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี29/8/2562
11 นาง สุนนทรา เชื้้อบ้านเกาะวิทยาศาสตร์สุขภาพ30/8/2562
12 นาง อมรรัตน์ เอมอาจมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์30/8/2562
13 นางสาว รัตนาภรณ์ สืบสุขมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์1/9/2562
14 นาง จันทรนิวัติ วิสิทธิ์ศิลป์-3/9/2562
15 นางสาว ศศิธร เทวอนรัมย์มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์3/9/2562
16 นาย สรรเสริญ หุ่นแสนมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์3/9/2562
17 นาย ภาคภูมิ ธีรสันติกุลมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์4/9/2562
18 นาง อรุณรัตน์ อุ่มบางตลาดมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์5/9/2562
19 นางสาว มัชฌิมา ประมาณมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์6/9/2562
20 นาย ธีรัตม์ เกษมวรรณวิทยาศาสตร์สุขภาพ6/9/2562
21 นาย สาธิต ลาภวุฒิรัตน์มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์11/9/2562
22 นางสาว พรนิภา ไชยเชษฐ์มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์12/9/2562
23 นาง วรุณยพรรณ ลาภวุฒิรัตน์มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์13/9/2562
24 นาย ธนัญชัย สารพัดโชควิทยาศาสตร์สุขภาพ17/9/2562
25 นาง กชมน จริยานันทเนตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี17/9/2562
26 นางสาว อุไรวรรณ มีแสงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3/10/2562
27 นาย พิพัฒน์พร มณีจันทร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3/10/2562
28 นาย พิตตินันท์ เคร้าเครือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3/10/2562
29 นาย พีรภัทร คำเปรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3/10/2562
30 นาย อภิเษก ยอดธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3/10/2562
31 นางสาว พัชรินทร์ ผึ่งผายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3/10/2562
32 นาย พฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลียงมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์3/10/2562
33 นาง อรวรรณ เยาวกรณ์มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์7/10/2562
34 นางสาว สมฤทัย เตรณานนท์มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์7/10/2562
35 นางสาว วรางคณา หอยศรีจันทร์-8/10/2562
36 นาย ธีรพงษ์ ธงหิมะวิทยาศาสตร์สุขภาพ10/10/2562
37 นางสาว ชนิกานต์ บัวศรี-11/10/2562
38 นาย สาทิตย์ สายสนิท-11/10/2562
39 นางสาว วฤษาย์ เลิศศิริมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์13/10/2562
40 นางสาว สุรีรัต ฝากุล-13/10/2562
41 นางสาว อรชนก เกตุแก้ว-16/10/2562
42 นางสาว อรนุช พิทักษ์วารี-17/10/2562
43 นาง กนกวรรณ เชื้อวงศ์มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์22/10/2562

      


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin