กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงาน
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน 

ลำดับชื่อชื่อบทความสถานะบทความสถานะการชำระเงินวันที่
1 นางสาว เหมือนขวัญ ช่วยคงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปนองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว19/7/2562
2 นาย มัธยะ ยุวมิตรปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางทะเลของเรือในบริบทที่ประเทศไทยมีสถานะเป็นรัฐชายฝั่งอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว26/7/2562
3 นางสาว ศศิธร ขุนทองระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ณ สถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนพหูสูตศึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/7/2562
4 นางสาว ดวงกมล สวัสดิทัศน์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหอพัก กรณีศึกษา หอพักดุษฎีเพลส อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/7/2562
5 นาย มงคล พุทธรักษ์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ระบบงานออนไลน์: กรณีศึกษา บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/7/2562
6 นาย รุ่งโรจน์ สงสระบุญสมรรถนะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/7/2562
7 นาย รุ่งโรจน์ สงสระบุญสมรรถนะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/8/2562
8 นาย ชัยรัตน์ สงวนกิจพัฒนาพัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน1/8/2562
9 นางสาว ชิดชนก ขวัญพรมการศึกษาความรู้ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานคดีโจรกรรมรถยนต์: ศึกษากรณีกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/8/2562
10 นาย ชัยวัฒน์ หงษ์สวัสดิ์ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจบริการอาหารแบบจัดส่ง กรณีศึกษาร้านราชาหมูกระทะ เดลิเวอรี่ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว4/8/2562
11 นาย อนุสรณ์ สัมฤทธิ์ดีระบบสารสนเทศเพื่อเลือกชุดการลงทะเบียนเรียน ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/8/2562
12 นาย สุริยา สรหงษ์การประยุกต์มาตรฐานไอทิลในการบริหารจัดการการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/8/2562
13 นางสาว ณัฐปภัสร์ หวานนุรักษ์ต้นแบบการบริการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/8/2562
14 นาง อุรกฤษฏ์ ประชากุลรูปแบบการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/8/2562
15 นางสาว วัชรี ภูรักษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการเทศบาลตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงรายอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน6/8/2562
16 นางสาว ฉัตรมุก ชมสารระบบตอบคำถามและส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ:กรณีศึกษา บริษัท รมิตา เฮลธ์แอดน์บิวตี้ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว7/8/2562
17 นางสาว กัลยภรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะและการลดการใช้พลังงาน กรณีศึกษาของโรงแรม 5 ดาวในย่านสุขุมวิทอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/8/2562
18 นาย วันมงคล ยิ้มย่องปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทยและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศไทย กรณีศึกษา เปรียบเทียบระหว่างนักศึกษากลุ่มประเทศอาเซียนและนักศึกษาชาวจีนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว9/8/2562
19 นาง ณัฏฐิกานต์ แสงอุทัยผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนหอพักนักกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว11/8/2562
20 นางสาว วาสิณี จิรสิริการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน14/8/2562
21 นางสาว ธนภรณ์ ทองแจ่มการวิเคราะห์รูปแบบและศึกษาเนื้อหาของการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก บนเฟซบุ๊กเพจที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ PM 2.5อยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน15/8/2562
22 นางสาว โศรดา คำผงระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษา สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว17/8/2562
23 นางสาว ภัฏสราภรณ์ พงษ์อมาตย์การรับรู้ของกลุ่ม GEN X ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวบริเวณภาคเหนือตอนบนอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน18/8/2562
24 นาย เอกชัย สมานบุตรผลกระทบของการบรหิารทรัพยากรอาคารที่มีต่อประสิทธภิาพของพนักงานอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว18/8/2562
25 นาย นิธิภัทร บาลศิริรูปแบบการอนุรักษ์และสืบทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว19/8/2562
26 นางสาว ชลิตดา วาริพินทุรักษ์ระดับการให้บริการของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน21/8/2562


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin