กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน 

ลำดับชื่อชื่อบทความสถานะบทความสถานะการชำระเงินวันที่
1 นางสาว เหมือนขวัญ ช่วยคงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปนองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว19/7/2562
2 นาย มัธยะ ยุวมิตรปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางทะเลของเรือในบริบทที่ประเทศไทยมีสถานะเป็นรัฐชายฝั่งอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว26/7/2562
3 นางสาว ศศิธร ขุนทองระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ณ สถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนพหูสูตศึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/7/2562
4 นางสาว ดวงกมล สวัสดิทัศน์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหอพัก กรณีศึกษา หอพักดุษฎีเพลส อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/7/2562
5 นาย มงคล พุทธรักษ์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ระบบงานออนไลน์: กรณีศึกษา บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/7/2562
6 นาย รุ่งโรจน์ สงสระบุญคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใต้ดิน จากสถานีท่าพระถึงสถานีวัดมังกรในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/7/2562
7 นาย รุ่งโรจน์ สงสระบุญคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใต้ดิน จากสถานีท่าพระถึงสถานีวัดมังกรในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/8/2562
8 นาย ชัยรัตน์ สงวนกิจพัฒนาพัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/8/2562
9 นางสาว ชิดชนก ขวัญพรมการศึกษาความรู้ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานคดีโจรกรรมรถยนต์: ศึกษากรณีกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/8/2562
10 นาย ชัยวัฒน์ หงษ์สวัสดิ์ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจบริการอาหารแบบจัดส่ง กรณีศึกษาร้านราชาหมูกระทะ เดลิเวอรี่ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว4/8/2562
11 นาย อนุสรณ์ สัมฤทธิ์ดีระบบสารสนเทศเพื่อเลือกชุดการลงทะเบียนเรียน ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/8/2562
12 นาย สุริยา สรหงษ์การประยุกต์มาตรฐานไอทิลในการบริหารจัดการการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/8/2562
13 นางสาว ณัฐปภัสร์ หวานนุรักษ์ต้นแบบการบริการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/8/2562
14 นาง อุรกฤษฏ์ ประชากุลรูปแบบการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/8/2562
15 นางสาว วัชรี ภูรักษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการเทศบาลตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงรายอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/8/2562
16 นางสาว ฉัตรมุก ชมสารระบบตอบคำถามและส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ:กรณีศึกษา บริษัท รมิตา เฮลธ์แอดน์บิวตี้ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว7/8/2562
17 นางสาว กัลยภรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะและการลดการใช้พลังงาน กรณีศึกษาของโรงแรม 5 ดาวในย่านสุขุมวิทอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/8/2562
18 นาย วันมงคล ยิ้มย่องปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทยและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศไทย กรณีศึกษา เปรียบเทียบระหว่างนักศึกษากลุ่มประเทศอาเซียนและนักศึกษาชาวจีนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว9/8/2562
19 นาง ณัฏฐิกานต์ แสงอุทัยผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนหอพักนักกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว11/8/2562
20 นางสาว วาสิณี จิรสิริการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว14/8/2562
21 นางสาว ธนภรณ์ ทองแจ่มการวิเคราะห์รูปแบบและศึกษาเนื้อหาของการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก บนเฟซบุ๊กเพจที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ PM 2.5อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว15/8/2562
22 นางสาว โศรดา คำผงระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษา สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว17/8/2562
23 นางสาว ภัฏสราภรณ์ พงษ์อมาตย์การรับรู้ของกลุ่ม GEN X ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวบริเวณภาคเหนือตอนบนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว18/8/2562
24 นาย เอกชัย สมานบุตรผลกระทบของการบรหิารทรัพยากรอาคารที่มีต่อประสิทธภิาพของพนักงานอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว18/8/2562
25 นาย นิธิภัทร บาลศิริรูปแบบการอนุรักษ์และสืบทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว19/8/2562
26 นางสาว ชลิตดา วาริพินทุรักษ์ระดับการให้บริการของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน21/8/2562
27 นาย สวัสดิ์ บุญพร้อมความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การที่เข้มแข็งกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู ในศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในเขตภาคกลาง อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว22/8/2562
28 นาย ประยุทธ บุญตะโกความล้มเหลวในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว25/8/2562
29 นาย สิทธิพร กล้าแข็งการส่งเสริมความสุขของครอบครัวพนักงานในองค์กรสุขภาวะ: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมความสุข บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว26/8/2562
30 นาย ฉลองชัย บุญโรจน์ประสบการณ์ทางด้านจิตใจในการทำงานอย่างมีความสุขของพนักงานบริษัท ในองค์กรแห่งหนึ่ง อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว26/8/2562
31 นางสาว สาวิตรี อานมณีการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำโดยใช้เสียงโฟนิกส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว26/8/2562
32 นางสาว ณัฏฐิกานต์ ชมศิริผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมอย่างเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว27/8/2562
33 นางสาว สุคนธา ฟูสุวรรณการศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว28/8/2562
34 นางสาว วิชุดา บุญชูภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว28/8/2562
35 นางสาว สมฤทัย อามันพงษ์การใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนเขตภาคกลางอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว28/8/2562
36 นาย กรกวี บุญประสิทธิ์ระบบขายหน้าร้านและจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาเคพีอาร์ มาร์ท อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว29/8/2562
37 นางสาว อภิวา ไพรัชพิบูลย์ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความอ่อนน้อมถ่อมตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคายอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว29/8/2562
38 นางสาว ธาวินี เนียมนาคการศึกษาการสร้างสรรค์เนื้อหาเชิงท่องเที่ยวประเภทคู่รัก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจ กรณีศึกษา : เฟซบุ๊กแฟนเพจไปกันนะอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2562
39 นางสาว สันนุดี เสลารัตน์วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจพาณิชย์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2562
40 นางสาว อรณัน กวินรัตนภัคการจัดการผลิตข้าวตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2562
41 นางสาว ชลิดา เถาว์ชาลีผลของอาหารไทยเน้นพืชเป็นหลักต่อไขมันสะสมในร่างกายในผู้มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2562
42 นาย ปฏิพล ก้าวงามพาณิชย์ความไม่สมมาตรของคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อหลังในวัยรุ่นที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด ชนิดไม่ทราบสาเหตุ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2562
43 นางสาว ฐิติมา หล้าอ่อนรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรชุมชนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว30/8/2562
44 นางสาว ขนิษฐา สันติประชาการปลูกถั่วเขียวหลังนา และความต้องการการส่งเสริมของเกษตรกร ใน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว31/8/2562
45 นาย ก้องพงศ์ โรจนพัทธกระบวนการสร้างสรรค์ภาพโฆษณาบนสื่อดิจิทัลกับบทบาทผู้แสดงแบบของสินค้าแฟชั่น: กรณีศึกษาการขยายเข้าตลาดใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2562
46 นางสาว ภัทร์ธนพร วงษ์เสผลของรูปแบบการให้คำปรึกษาผู้ป่วยเพื่อความร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิตอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2562
47 นางสาว นิตญา ถุงพุดซาการส่งเสริมการปลูกพริกปลอดภัยตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2562
48 นาย ธีระพงศ์ เล่าโจ้วแนวทางการส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ของเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว1/9/2562
49 นางสาว กนกอร แก้วประภาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ข้างฮางงอกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง จังหวัดสกลนครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2562
50 นาย วิทูร แจ่มจำรัสความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวสเปนต่อแหล่งท่องเที่ยวปางช้าง อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2562
51 สืบศักดิ์ บุญสืบการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2562
52 นาย อดิศร ขาวสะอาดการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง เสภาขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2562
53 นางสาว พิชชุดา น่วมนองบุญการพัฒนาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนศัพท์ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2562
54 นาย อรรถพล ม่วงสวัสดิ์การดำเนินงานเพื่อคงไว้ซึ่งระบบบริหารงานคุณภาพที่ยั่งยืนสำหรับสายการบินที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2562
55 นาย พิทักษ์ เชาว์วัฒนาพรการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการปกครองของจังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2562
56 นางสาว หยาดนภา จิรวัฒนกุลระบบจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้คิวอาร์โค้ดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2562
57 นางสาว ภัควรินทร์ พัฒนมณีศักดิ์แนวทางการส่งเสริมการผลิตและการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อควบคุมกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2562
58 นางสาว กานต์รวี มั่งมีความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจฉลากโภชนาการภาคบังคับและการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2562
59 นาย ภาคิไนย นวลละอองกลยุทธ์การสื่อสารดิจิทัลเพื่อสร้างจิตสำนึกเชิงอนุรักษ์กับระบบนิเวศทางทะเลผ่านช่องทางออนไลน์ ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2561อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว2/9/2562
60 นางสาว จริยาภรณ์ เกตุแก้วประสบการณ์ด้านจิตใจในการเรียนรู้ชีวิตจากการทำงานของพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลศรีธัญญาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2562
61 นาย ปฏิภาส สาแชความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้สูงอายุกับผู้เกี่ยวข้องที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองต่อโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2562
62 นางสาว นารีรัตน์ จัดสวยผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเอื้อสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2562
63 นาย ธวัชชัย ทับทิมทองสื่อประชาสัมพันธ์กับการรับรู้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2562
64 นาย มงคล เกตุสุวรรณ์ความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาพิเศษของจังหวัดชุมพรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2562
65 นางสาว บุลภรณ์ เทวอนรัมย์กลยุทธ์การรักษาฐานอำนาจทางการเมืองของนายณัฏฐ์คเณศ วรไกรปัญญาพงศ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2562
66 นางสาว ธัญรดี โทณวณิกการคุ้มครองการทำงานของตำรวจหญิงอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2562
67 นาย ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์การสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่นในโลกดิจิทัล ผ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณในรายการผีออนไลน์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2562
68 นาง สิริวิภา ปิงรัมย์ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎี เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อลดความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบใหม่ (TCAS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว3/9/2562
69 นางสาว ทองพาขวัญ ทรัพย์เริงสกุลการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ตามหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร ที่สำคัญ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว4/9/2562
70 นาย สำเริง แสนสุวงศ์แนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรในเขตเทศบาลตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว4/9/2562
71 นางสาว อุมาพร พรหมแก้วการยึดเกาะและการเข้าสู่เซลล์เคอราติโนไซต์ของเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลิสกลุ่มที่มีความสามารถ และไม่มีความสามารถในการสลายเม็ดเลือดแดงที่แยกได้จากการรักษาคลองรากฟันล้มเหลว อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว4/9/2562
72 นาย กิตติพัฒน์ อินทรประสิทธิ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว4/9/2562
73 นางสาว ภัทรมน ประไพสิทธิ์ความชุกของเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลิสในฟันที่ล้มเหลวจากการรักษาคลองรากฟันที่มีรอยโรคปลายรากด้วยการเพาะเลี้ยงเชื้อ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว4/9/2562
74 นาย พรนริน พูลภิรมย์ความคาดหวังและการรับรู้ต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โครงการนานาชาติอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว4/9/2562
75 นาย ชาญชัย คำเบ็งการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหัวถนน อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว4/9/2562
76 นางสาว สุปรานี อินทรศักดาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในจังหวัดพิจิตรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว4/9/2562
77 นางสาว ชิสา มีศิลผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำตนเอง ของพนักงานบริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว4/9/2562
78 นางสาว มณีศิลาภัทร ทัศนียรักษ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลแบบจัดส่งถึงที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว4/9/2562
79 นาง สวลี รูปสมการใช้สื่อสำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีป้องกันกำจัดด้วงแรดมะพร้าว ในจังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว4/9/2562
80 นาย วุฒภูมิ อินทรรุจิกุลการพัฒนาต้นแบบชุดควบคุมฝุ่นในขั้นเตรียมการของระบบผลิตน้ำประปาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว4/9/2562
81 นาง ปญสา บุญเรืองการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านคำไฮ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว4/9/2562
82 นางสาว ชลธิชา รักคุ้มสมรรถนะครูและทักษะชีวิตของผู้เรียน ตามการรับรู้ของผู้บริหาร และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในสถานศึกษาเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว4/9/2562
83 นางสาว สิรีกานต์ อยู่เรืองแนวทางการนำระบบการระงับข้อพิพาทออนไลน์ของสหภาพยุโรปมาใช้ในประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว4/9/2562
84 นางสาว มนทิรา ชาญธนเวทย์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน ความผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการกองทัพอากาศ กรณีศึกษาหน่วยบัญชาการอากาศโยธินอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว4/9/2562
85 นางสาว เกษรา สามปรุการส่งเสริมพันธุ์ไหมที่ให้คุณสมบัติในด้านการสาวไหมที่ดี เพื่อการผลิตเส้นไหมให้มีคุณภาพดี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว4/9/2562
86 นางสาว ณจันทร์ สุริยะนาคินทร์ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงตามศาสตร์พระราชาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
87 นางสาว ณจันทร์ สุริยะนาคินทร์ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงตามศาสตร์พระราชาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
88 นาย ไกรสรณ์ คำเงินแนวทางการใช้สารชีวภัณฑ์และสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
89 นาง เกษร ใหม่ดีผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
90 นาย วราสินธุ์ หยีอาเส็มผลของการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติต่อการเสพน้ำกระท่อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
91 นาย สัญชัย ศิริสถิตย์ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจของผู้ต้องขัง เรือนจำกลางเชียงใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
92 นางสาว นริศรา โชคชยสุนทรความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
93 นางสาว กาญจนาพร พันธิรัตน์การจัดการการปลูกหม่อนและการเลี้ยงไหมแบบหัตถกรรมของเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
94 นาย กันต์ศรัณย์ เชวงสันต์อิทธิพลขององค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ที่มีต่อความตั้งใจในการเลือกซื้อเบเกอรี่ที่ไม่มีไขมันทรานส์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
95 ร้อยโทหญิงมุจธิตา อยู่ม่วงความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจกับความสุขในการทำงานของบุคลากรองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
96 นางสาว ชฎาธาร รักสวัสดิ์ระบบจัดเตรียมแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO 29119อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
97 นางสาว กิ่งแก้ว เรืองจุ้ยผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนามิตรภาพระหว่างเพื่อนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โรงเรียนเมธีพิทยา จังหวัดพิจิตร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
98 นางสาว อมรศรี ไชยวงษ์ความต้องการการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
99 นาย นายสมบูรณ์ สุ่นสวัสดิ์การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปกล้วยน้ำว้าของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเยาวชนแปรรูปผลผลิตเกษตร บ้านห้วยสาลิกา อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
100 นาย ธีระพงษ์ กำหนดการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
101 นางสาว ศิริทร ฟักทองแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
102 นางสาว เฉลิมศรี ถิ่นจันทร์ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ห้อมธรรมชาติ อย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดแพร่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
103 นางสาว บวรรัตน์ บุญทราพงษ์ปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อความไว้ใจของลูกค้าของร้าน A ร้านเพื่อสุขภาพและความงามในพื้นที่สุขุมวิทอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
104 นางสาว ปณิชา พลพนาธรรมความเที่ยงตรงของแบบประเมินความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลายด้วยตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนไทย 4.0 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
105 นาง นุชจรินทร์ แจ่มสากลการจัดกลุ่มคุณภาพผู้เรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
106 นาย วีระชัย ญาณเดชอังกูรผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
107 นาย ธีระพงษ์ กำหนดการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
108 นางสาว สรญ์ชนก ขำสวีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกโรงเรียนปฐมวัยของผู้ปกครอง ในจังหวัดชุมพรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว5/9/2562
109 นาง ศิวาพร แดงโชติการบริโภคข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของแต่ละกลุ่มวัยในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
110 นาย ประพันธ์พงษ์ ใหม่เฟยการส่งเสริมการผลิตและการตลาดทุเรียนของเกษตรกรอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
111 นาย สุพจน์ คำยาความต้องการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
112 นางสาว มนัสวี แผนสมบูรณ์แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการต่อผู้ต้องขังสูงอายุ: กรณีศึกษาเรือนจำกลางคลองเปรมและทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
113 พันตรีหญิงนัสสา พูเอี่ยมความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
114 นางสาว พัชรี เจียไพบูลย์ความต้องการการส่งเสริมของเกษตรกรในรูปแบบนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านย่านใหญ่ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
115 นาย นายเสฏฐวุฒิ มิ่งมงคลศศิธรความต้องการส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
116 นาง อรพิน อิ่มรัตน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
117 นาย ดุสิต วันวัยผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างจิตจริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
118 นางสาว จรรยา หนูบุญรักษ์ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะการเผชิญปัญหาทางบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
119 นางสาว วิสานันท์​ แซ่โค้วการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้มาตรการกฎหมายฟอกเงิน: กรณีศึกษาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
120 นาง อมรรัตน์ เอมอาจเส้นทางชีวิตครอบครัวของครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น ศึกษาเฉพาะกรณีในชุมชนแห่งหนึ่งในภาคกลางอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
121 นางสาว เพ็ญจิรา คันธวงศ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางศรีจันทร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
122 นางสาว สุดารัตน์ ผิวเผื่อนการผลิตมันสำปะหลังและความต้องการส่งเสริมของเกษตรกรในอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคามอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
123 นางสาว สุวนันท์ พรมบ้านสังมาตราการจัดเก็บภาษีปัญญาประดิษฐ์สำหรับประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
124 นางสาว วิไลวรรณ เพชรเศรษฐ์ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้กรอบความคิดแบบเติบโตเพื่อพัฒนาการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
125 นาย วิชัยพิชญ์ อารยาทรัพย์ดุลยภาพอุปทานอุปสงค์ของข้าวโพดเพื่อความมั่นคงทางอาหารและคุณค่าทางโภชนาการอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
126 นางสาว วันทนีย์ เอียงเงินระบบการจัดการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ กรณีศึกษาบริษัทวินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
127 นางสาว นุชนาฎ อำพันเสนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้วอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
128 นาง วัลลภา องคไทรปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างองค์กรแห่งความสุขในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอนครชัยศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
129 นาย ศักรินทร์ จันทรัตน์การส่งเสริมเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ในจังหวัดยโสธร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
130 นาย ณัฐวุฒิ อ้นอินทร์ระบบบริหารภาระงานซ่อมบำรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูล กองสื่อสารข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
131 นาง วัลลภา องคไทรปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างองค์กรแห่งความสุขในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอนครชัยศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
132 นางสาว อัจฉรา รัตนพันธ์แนวทางการส่งเสริมการจัดการโซ่อุปทานข้าวนาแปลงใหญ่ของเกษตรกร จังหวัดกระบี่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
133 นางสาว นวลรัตน์ ยิ่งเจริญการปฏิบติงานส่งเสริมการพัฒนาที่ดินของหมอดินอาสาประจำตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
134 นางสาว ทรัพย์กมล สุนทรสวัสดิ์ผลทันทีของเลเซอร์กำลังสูงชนิดแกลเลียมอะลูมิเนียมอาร์กอนที่มีความยาวคลื่น 808 และ 909 นาโนเมตรต่อระดับความเจ็บปวดและความสามารถในการทำกิจกรรมในผู้ที่มีอาการปวดบริเวณข้อศอกด้านนอกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
135 นางสาว พุทธชาด สำราญวงษ์การผลิตเห็ดของเกษตรกร อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
136 นาง ปิยวรรณ บุญฤทธิ์ผลการใช้วิธีสอนอ่านแบบ OK5R ร่วมกับนิทานพื้นบ้านจังหวัดพัทลุงที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด จังหวัดพัทลุงอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
137 นาง วรรณธิมา ศรีรัตนพันธ์ผลการใช้วิธีสอนอ่านแบบ DRTA ร่วมกับ นิทานพื้นบ้านจังหวัดตรัง ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนนาโยงสัมพันธ์ จังหวัดตรังอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
138 นางสาว ทัศนีย์ ทองพันชั่งปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ของสมาชิกศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
139 นางสาว นพมาศ อัครจันทโชติการเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาข้อมูลไม่สมดุล สำหรับการจำแนกกลุ่มรายได้ของผู้ประกอบการร้านยาประเภท ข.ย.1อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
140 นาง เสาวนีย์ จำปาดีความต้องการการพัฒนาเพื่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ในอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
141 นางสาว ทัศยา ตาปราบความต้องการการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานของเกษตรกร ในอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
142 นาย สุทธิพงษ์ สุขพิศาลความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง พฤติกรรมการสอนของครู และความตั้งใจเรียนกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
143 นางสาว พิมพ์ชนก สุวรรณโชติผลทันทีของการออกกำลังแบบเบอร์เกอร์ต่อการขยายตัวของหลอดเลือดและการไหลเวียนเลือดที่ขาในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่สองเปรียบเทียบกับผู้ที่สุขภาพดีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
144 นางสาว สุชาดา พันธุ์จบสิงห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกคู่ครองตามการรับรู้ของนักเรียนนายสิบทหารบกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
145 นางสาว สุชาดา พันธุ์จบสิงห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกคู่ครองตามการรับรู้ของนักเรียนนายสิบทหารบกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
146 นางสาว นาถยา คิดคำส่วนการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
147 นาง ศรีสุชาดา กวนด้วงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
148 นางสาว วรรศิริ แต่งศรีวิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตรหลังเหตุการณ์พิบัติภัยสึนามิของเกษตรกร ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
149 นางสาว พาขวัญ ดวงนุชปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้าร้าน Kuroko Toy Shopอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
150 นาย สมชาย คำนำระบบวินิจฉัยและแนะนำอาการผิดปรกติของอ้อย โดยใช้หลักการออนโทโลยีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
151 นางสาว อัญชลี กิติวิริยกุลผลของการส่งเสริมทันตสุขภาพในคนพิการโดยการเยี่ยมบ้านโดยทันตบุคลากร และไม่ใช่ทันตบุคลากร ของอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
152 นางสาว ฉัตรศรีผ่อง ศิริภักดิ์ประสบการณ์ด้านจิตใจในการตัดสินใจครองโสดของผู้หญิงไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
153 นางสาว ปริตา สงวนทรัพย์ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับแผนผังความคิด เรื่อง แรงและความดัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเขียนทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
154 นางสาว นงพงา สุวพิศผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น โดยใช้เกมประกอบ เรื่อง สมบัติสาร ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
155 นางสาว ปริยพัชร ทองมั่นความต้องการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการปลูกพริกของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่พริก อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
156 นาย ศตวรรษ ซื่ออุดมสินมุมมองและความต้องการของผู้มีอิทธิพลเพศทางเลือกต่อการรับงานจากเอเจนซี่และแบรนด์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
157 นาย อนิรุทธิ์ อมรแก้วทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
158 นางสาว นิตยา นุ่มเนื้อแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ตามความต้องการของเกษตรกรในตำบลท่าช้างอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
159 นางสาว จิรฐา จายสละเอกสารประกอบการเรียน ชุด วิธีการกำหนดราคาและกลยุทธ์ราคา สาขาวิชาการตลาด ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ปวช.2) อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
160 นางสาว วิภาพร ศรีวิไชยสภาพการผลิตและการตัดแต่งช่อผลลำไยของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ลำไย อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
161 นาย อาทิตย์ เกษดีการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาที่ดินของหมอดินอาสาประจำตำบลจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
162 นางสาว พวงชมพู ประเสริฐศรีความต้องการการส่งเสริมการผลิตและการตลาดกล้วยหอมทองส่งออกของเกษตรกร อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
163 นาย เกรียงศักดิ์ โชคดีผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาตามหลักไตรสิกขาที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
164 นาง สุนันทา ณ มาความต้องการส่งเสริมการผลิตข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
165 นางสาว วิภาพร ศรีวิไชยความต้องการส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองหลังนาของเกษตรกรในอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่านอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
166 นาย ศาสตรา อ่อนรัศมีมาตรการปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
167 นาย นพรัตน์ จิโนสภาพการผลิตและการตัดแต่งช่อผลลำไยของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ลำไย อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
168 นางสาว นางสาวสมศรี คาระวะคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานคุมประพฤติในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
169 นางสาว คัชริน สมทรงปัจจัยที่มีอิทธิผลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้ออาหารพร้อมทานของลูกค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่สุขุมวิทในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
170 นางสาว กรรณิกา ปัญญาวงค์การจัดการชีวิตของผู้สูงอายุอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
171 นางสาว กรรณิกา ปราบพาล การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง คำที่ประสมด้วยสระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
172 นางสาว รจนา คาวินพฤติประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุไทย กรณีศึกษาตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
173 นาย นัทพงศ์ จันทรานนท์ศักยภาพในการผลิตลิ้นจี่คุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
174 นางสาว ญาณิกา จำเริญขจรสุขศักยภาพของเกษตรกรเพื่อการพัฒนาระบบการผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
175 นางสาว จุฑารัตน์ ทิพย์ชูการใช้สารชีวภัณฑ์ต่อการผลิตข้าวของเกษตรกรในตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
176 นาง ชุลีภรณ์ ปักกาเวสาผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โรงพยาบาลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
177 นางสาว มุกดารัศมิ์ สุวรรณพันธ์แนวทางส่งเสริมการผลิตพืชผักของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
178 นางสาว เพ็ญจิรา คันธวงศ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากประเทศเกาหลีของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าวและเขตห้วยขวางของ กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
179 นางสาว อรสิริ อมรสุคนธ์แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของทนายอาสาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
180 นางสาว ทัศมาลี จันทชัยความต้องการการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร ในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562
181 นางสาว เพียรภักดิ์ พิทักษ์สกุลหงส์การบริหารจัดการเวลาด้านการศึกษาและนันทนาการสำหรับผู้ต้องขังชาวต่างชาติในประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว6/9/2562


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin