ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงาน
ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อ 1 ผู้ส่งผลงาน (Participant Information)
คำนำหน้าชื่อ
First Name (Mr. / Mrs. / Miss)
ชื่อ  
นามสกุล  
 
Name  
Lastname  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (Address)  
จังหวัด
(Province)
รหัสไปรษณีย์
(Postal Code)
 
เบอร์โทรศัพท์
(Telehphone)
 
โทรสาร
(Fax)
 
โทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile)
 
E-mail (นักศึกษา/บุคลากร)  
   
ข้อ 2 ชื่อผลงาน (Title of Paper)
ชื่อผลงาน(ภาษาไทย)  
ชื่อผลงาน(In English)  
ข้อ 3 ผลงานระดับ (Level of Paper)
ระดับการศึกษา
คณะ หรือ สาขาวิชา  
จากมหาวิทยาลัย / สถาบัน
(from university/institution) 
อื่น ๆ
other (please specify
 
ข้อ 4 รูปแบบการนำเสนอ (Type of Presentation)
 
ข้อ 5 สาขาวิชาที่นำเสนอ (School /Faculty)
สาขาผลงานที่นำเสนอ
ข้อ 6 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor)
ชื่อ  
นามสกุล  
Title  
Name  
Lastname  
ตำแหน่งทางวิชาการ  
หน่วยงานที่สังกัด ภาควิชา
(Department)
 
คณะ
(Faculty)
 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
(University/ Institution)
โทรศัพท์
(Telephone)
 
โทรสาร
(Fax)
 
โทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile)
 
E-mail  
ข้อ 7 การตีพิมพ์ผลงานวิชาการหลังการประชุม (Proceedings)
ใช่/ไม่
UploadFile

 
กรุณา Up File เป็น Word 2003 หรือ นามสกุล .doc หรือ .docx
 

ข้อตกลงในการลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงาน (Terms and Conditions of Registration for Presentation)

 1. บทความที่ข้าพเจ้าส่งมาในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักแล้ว
(The article I submitted this time has been approved by the advisor.)

 2. ข้าพเจ้าจะดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัยระดับชาติตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
(I will proceed to pay the National Research Registration fee at the rate prescribed by the University as follows;) 
    2.1 การชำระค่าลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายในวันที่ 4 กันยายน 2563
(Payment of National Research Registration Fee by befor September 4, 2020;)        
 (1)นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานคนละ 1,500 บาท
(Students or staff of Sukhothai Thammathirat Open University Registration fee 1,500 Baht)
        (2)นักศึกษาหรือบุคลากรสถาบันอื่น ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานคนละ 2,000 บาท
(Students or staff from other institutes Registration fee 2,000 Baht)


    2.2 การชำระค่าลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายหลังวันที่ 4 กันยายน 2563
(Payment of National Research Registration Fee after September 4, 2020;)
        (1)นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานคนละ 2,000 บาท
(Students or staff of Sukhothai Thammathirat Open University Registration fee 2,000 Baht)
        (2)นักศึกษาหรือบุคลากรสถาบันอื่น ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานคนละ 2,500 บาท
(Students or staff from other institutes Registration fee 2,500 Baht)
    หมายเหตุ : หากผู้นำเสนอผลงานมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยออกใบเสร็จรับเงินในนามของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่สังกัด รวมถึง วัน/เดือน/ปี โปรดใส่รายละเอียดต่างๆให้ถูกต้อง ชัดเจนในหลักฐานการชำระเงิน และส่งมาตามช่องทางที่กำหนด
(Remark: If the presenter would like the University to issue a receipt on behalf of the university/ affiliation with the date/ month/ year, please provide correct details on the proof of payment and send them to the designated channel.)

 3. หากข้าพเจ้าไม่ชำระเงินตามเงื่อนไขที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ข้าพเจ้ายินดีให้ทางมหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์การนำเสนอผลงาน
(If I do not pay the fee according to the terms and conditions of the University, the University serves the right to cancel the registration.)

 4. ผู้จัดการประชุมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าลงทะเบียน ไม่ว่ากรณีใดๆ
(The conference organizer serves the right not to refund the registration fee in any case.)

 5. หลังจากสมัครและส่งบทความฉบับเต็มแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบอีเมล์อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์เป็นหลัก
(After registering and submitting the full paper, please check your email regularly. The staff will contact you via email.) 

 


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin