กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ผู้เสนอผลงาน

 1. ลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็ม ทางเว็บไซต์ 
 2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
 3. ชำระค่าลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

       ายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 

     1) นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 1,500 บาท 
     2) นักศึกษาหรือบุคลากรสถาบันอื่น ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,000 บาท 
            
     ภายหลังวันที่ 31 สิงหาคม 2561 

      1) นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,000 บาท 
      2) นักศึกษาหรือบุคลากรสถาบันอื่น ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,500 บาท

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

1. โอนเงินผ่านบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองทองธานี                     ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 147-0-08179-2


2. ส่งสำเนาใบโอนเงินไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทางโทรสารหมายเลข  0-2503-4918      หรือ E-mail ไปยัง grad.supattra@gmail.com (มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกๆ กรณี) 


3. สามารถตรวจสอบสถานภาพของการดำเนินการ ทางเว็บไซต์ http://grad-research.stou.ac.th/page/Chk1.aspx

หมายเหตุ : หากผู้นำเสนอผลงานมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยออกใบเสร็จรับเงินในนามของมหาวิทยาลัย/

หน่วยงานที่สังกัด รวมถึงวัน/เดือน/ปี โปรดใส่รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง ชัดเจนในหลักฐานการชำระเงิน 

และส่งมาตามช่องทางที่กำหนด

ผลงานแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

• กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และรัฐศาสตร์
• กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และพยาบาลศาสตร์
• กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• กลุ่มอื่นๆ (นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น)

ผู้เข้าฟังการประชุมเสนอผลงาน

1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://grad-research.stou.ac.th/
2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเข้าฟังการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
3. สามารถตรวจสอบสถานภาพของการดำเนินการ ทางเว็บไซต์ http://grad-research.stou.ac.th/page/Chk1.aspx


 

ผู้เข้าชม 14528 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin