กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

                                          การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
 
การเตรียมบทความ
การเตรียมบทคัดย่อ
                  บทคัดย่อให้ดำเนินการจัดทำบทคัดย่อสรุปเฉพาะใจความสำคัญ โดยจัดทำบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในหน้าเดียวกัน บทความภาษาอังกฤษ ให้จัดทำบทคัดย่อเฉพาะภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
    - ภาษาไทย ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point ตัวเข้ม
    - ภาษาอังกฤษ ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวเข้ม

2. ชื่อผู้วิจัย 
      - ภาษาไทย ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวธรรมดา 
      - ภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 12 Point ตัวธรรมดา 

3. บทคัดย่อ จัดทำบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในหน้าเดียวกัน ไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 พร้อมคำสำคัญ (Keywords) ไม่เกิน 5 คำ
    - ภาษาไทย ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Point  ตัวธรรมดา 
    - ภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14  Point ตัวธรรมดา

การเตรียมบทความ
                    บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง ให้ส่งในรูปแบบของโปรแกรม Microsoft Office (Word 2007 ขึ้นไป) ความยาวของบทความวิจัยฉบับเต็ม เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 8-12 หน้า A4 รวมรูปภาพ ตาราง การอ้างอิง เว้นขอบกระดาษบนและด้านซ้าย ด้านละ 1.5 นิ้ว ด้านล่างและด้านขวา ด้านละ 1 นิ้ว ย่อหน้าให้ห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 0.5 นิ้ว รายละเอียดดังนี้

1. เนื้อหางานวิจัย
     - หัวข้อหลักภาษาไทย ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14  Point ตัวเข้ม ส่วนเนื้อหาใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวธรรมดา 

     - หัวข้อหลักภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวเข้ม ส่วนเนื้อหาใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Point ตัวธรรมดา 

2. การพิมพ์การอ้างอิง เขียนแบบ APA. 6th ed. ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 หนังสือ

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์ ). ชื่อหนังสือ. (ครั้งที่พิมพ์). เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

 วิทยานิพนธ์ 

 ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์ (ระดับของวิทยานิพนธ์). ชื่อสถาบัน, เมืองที่พิมพ์.  

 บทความในวารสาร 

 ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขปีที่(เลขฉบับที่), เลขหน้าของบทความ.

                   บทความฉบับเต็มที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความแนะนำจะถูกรวบรวมเป็น Proceedings ของการประชุมในรูปสื่อ CD-ROM และหากผลงานนั้นผู้วิจัยนำเสนอด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่กำหนดในการประชุมครั้งนี้ สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ


การเตรียมโปสเตอร์
1. ให้จัดทำโปสเตอร์ขนาดกว้าง X สูง เท่ากับ 0.9 m. X 1.0 m. สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยให้มีรูปถ่ายของผู้เสนอผล
     งาน และสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโปสเตอร์ด้วย
2. เนื้อหาโปสเตอร์ ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
3. กำหนดให้ติดโปสเตอร์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

การนำเสนอผลงาน
1. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ประเภทการนำเสนอผลงาน แบ่งออกเป็น
     - การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point และใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที (รวมซักถาม)
     - การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด 
 

ผู้เข้าชม 9759 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin