กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงาน
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

re8.png


เงื่อนไขการส่งผลงาน 

                       1. เปิดรับสมัครบทความ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561
                           
(ปิดระบบการรับสมัครบทความวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น.)   

      2. ผู้ส่งผลงานที่เป็นนิสิต/นักศึกษา ต้องมีแบบฟอร์มการส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
                          วิจัยในการประชุม
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.ครั้ง 8 (อาจารย์ที่ปรึกษาหลักลงนาม) 

                      3ผู้ส่งผลงานจะต้องลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

                      4ผลงานที่ส่งเข้ามาจะต้องทำตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

                      5ผู้ส่งผลงานจะเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำในผลงานตนเอง

                      6. การชำระค่าลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

                          ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

                               1) นักศึกษาหรือบุคลากรของ มสธ. ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 1,500 บาท

                             2) นักศึกษาหรือบุคลากรสถาบันอื่น ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,000 บาท

                          ชำระค่าลงทะเบียน ภายหลังวันที่ 31 สิงหาคม 2561

                              1) นักศึกษาหรือบุคลากรของ มสธ. ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,000 บาท

                              2) นักศึกษาหรือบุคลากรสถาบันอื่น ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,500 บาท

                       7. หลังจากสมัครและส่งบทความฉบับเต็มแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบอีเมล์อย่างสม่ำเสมอ
                           เนื่องจากเจ้าหน้าที่
จะติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์เป็นหลัก

                      8. ผู้นำเสนอผลงานทั้งบรรยายและโปสเตอร์ ต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันงาน
                          หากพบว่าไม่มาบรรยายหรือไม่พบผู้นำเสนอประจำโปสเตอร์ตามกำหนดเวลา
                          จะถือว่าบทความวิจัยนั้นไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได้
                          ทำหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัดของท่านต่อไป

                         *หากผลงานไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขการส่งผลงานทางคณะกรรมการสงวนสิทธิ์

                                                            ในการไม่พิจารณาผลงานดังกล่าว

 

ผู้เข้าชม 21580 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin