กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


                                   
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงาน
แบบบรรยายและโปสเตอร์หมายเหตุ ตารางการนำเสนองานวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (เวลา/ห้อง/ลำดับการนำเสนอ) 
จะแจ้งให้ทราบภายหลังนะคะ


  
                                              ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561        


 


ผู้เข้าชม 31356 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin