กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เงื่อนไขการส่งผลงาน

    1.ผู้ส่งผลงานที่เป็นนิสิต/นักศึกษา ต้องมีแบบฟอร์มการส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.ครั้ง 7(อาจารย์ที่ปรึกษาหลักลงนาม)

    2.ผู้ส่งผลงานจะต้องลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

    3.ผลงานที่ส่งเข้ามาจะต้องทำตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

    4.ผู้ส่งผลงานจะเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำในผลงานตนเอง
    
    5.เปิดรับสมัครบทความทางระบบตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 
    
    6.การชำระค่าลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
             ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
             1) นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 1,500 บาท 
             2) นักศึกษาหรือบุคลากรสถาบันอื่น ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,000 บาท 
            ภายหลังวันที่ 31 สิงหาคม 2560
            1) นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,000 บาท 
            2) นักศึกษาหรือบุคลากรสถาบันอื่น ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,500 บาท

         7.หลังจากสมัครและส่งบทความฉบับเต็มแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบอีเมล์อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์เป็นหลัก

         8. ผู้นำเสนอผลงานทั้งบรรยายและโปสเตอร์ ต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันงาน หากพบว่าไม่มาบรรยายหรือไม่พบผู้นำเสนอประจำโปสเตอร์ตามกำหนดเวลา จะถือว่าบทความวิจัยนั้นไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้ งนี้มหาวิทยาลัยจะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัดของท่านต่อไป 


 *หากผลงานไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขการส่งผลงานทางคณะกรรมการสงวนสิทธิ์ ในการไม่พิจารณาผลงานดังกล่าว


 


ผู้เข้าชม 58928 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin