กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงาน
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เงื่อนไขการส่งผลงาน

    1.ผู้ส่งผลงานที่เป็นนิสิต/นักศึกษา ต้องมีแบบฟอร์มการส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.ครั้ง 7(อาจารย์ที่ปรึกษาหลักลงนาม)

    2.ผู้ส่งผลงานจะต้องลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

    3.ผลงานที่ส่งเข้ามาจะต้องทำตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

    4.ผู้ส่งผลงานจะเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำในผลงานตนเอง
    
    5. ปิดระบบการรับสมัครบทความวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น.
    
    6.การชำระค่าลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
      ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
      1) นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ              1,500 บาท 
      2) นักศึกษาหรือบุคลากรสถาบันอื่น ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,000 บาท 
      
      การชำระค่าลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
      ภายหลังวันที่ 31 สิงหาคม 2560
      1) นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ              2,000 บาท 
      2) นักศึกษาหรือบุคลากรสถาบันอื่น ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,500 บาท

    7.หลังจากสมัครและส่งบทความฉบับเต็มแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบอีเมล์อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจาก   เจ้าหน้าที่จะติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์เป็นหลัก

    8. ผู้นำเสนอผลงานทั้งบรรยายและโปสเตอร์ ต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันงาน หากพบว่า ไม่มาบรรยายหรือไม่พบผู้นำเสนอประจำโปสเตอร์ตามกำหนดเวลา จะถือว่าบทความวิจัยนั้นไม่มีการ       ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้มหาวิทยาลัยจะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัดของท่านต่อไป 


 *หากผลงานไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขการส่งผลงานทางคณะกรรมการสงวนสิทธิ์                               ในการไม่พิจารณาผลงานดังกล่าว


 


ผู้เข้าชม 4245 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin