กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


           
รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  มสธ.  ครั้งที่  6


ประกาศ ณ วันที่  8 พฤศจิกายน  2559 เงื่อนไขการส่งผลงาน

    1.ผู้ส่งผลงานที่เป็นนิสิต/นักศึกษา ต้องมีแบบฟอร์มการส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.ครั้ง 6(อาจารย์ที่ปรึกษาหลักลงนาม)

    2.ผู้ส่งผลงานจะต้องลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

    3.ผลงานที่ส่งเข้ามาจะต้องทำตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

    4.ผู้ส่งผลงานจะเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำในผลงานตนเอง
    
    5.เปิดรับสมัครบทความทางระบบตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2559 
    
    6.ชำระค่าลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 จำนวน 1,500 บาท ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 31 สิงหาคม 2559 จำนวน 2,000 บาท 
      
         7. ผู้นำเสนอผลงานทั้งบรรยายและโปสเตอร์ ต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันงาน หากพบว่าไม่มาบรรยายหรือไม่พบผู้นำเสนอประจำโปสเตอร์ตามกำหนดเวลา จะถือว่าบทความวิจัยนั้นไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัดของท่านต่อไป

 *หากผลงานไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขการส่งผลงานทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์         ในการไม่พิจารณาผลงานดังกล่าวContact us


 


ผู้เข้าชม 56246 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin