กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


                                   
งื่อนไขการส่งผลงาน

   1. ผู้ที่ส่งผลงานที่เป็นนิสิต/นักศึกษา ต้องมีแบบฟอร์มการส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
       ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 8 (อาจารย์ที่ปรึกษา ไทย/อังกฤษ)

   2. ผู้ส่งผลงานจะต้องลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

   3. ผลงานที่ส่งเข้ามาจะต้องทำตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
   4. ผู้ส่งผลงานจะเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำในผลงานตนเอง

   5. ปิดระบบการรับสมัครบทความวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น.

   6. การชำระค่าลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
       1) นักศึกษาหรือบุคลากรของ มสธ. ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 1,500 บาท
       2) นักศึกษาหรือบุคลากรสถาบันอื่น ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,000 บาท

       การชำระค่าลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายหลังวันที่ 31 สิงหาคม 2561
       1) นักศึกษาหรือบุคลากรของ มสธ. ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,000 บาท
       2) นักศึกษาหรือบุคลากรสถาบันอื่น ค่าลงทะเบียนเสนอผลงานผลงานละ 2,500 บาท

   7. หลังจากสมัครและส่งบทความฉบับเต็มแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบอีเมล์อย่างสม่ำเสมอ 
       เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์เป็นหลัก

   8. ผู้นำเสนอผลงานทั้งบรรยายและโปสเตอร์ ต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันงาน 
       หากพบว่า ไม่มาบรรยายหรือไม่พบผู้นำเสนอประจำโปสเตอร์ ตามกำหนดเวลา 
       จะถือว่าบทความวิจัยนั้นไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้ 
       มหาวิทยาลัยจะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัดของท่านต่อไป

                         * หากผลงานไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขการส่งผลงาน
                  ทางคณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาผลงานดังกล่าว


                                                   


 


ผู้เข้าชม 28689 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin