กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย/โปสเตอร์

                                                        1. แบบบรรยาย (oral)

                                                        2. แบบโปสเตอร์ (poster)

                                                        3. กำหนดการ

         ทั้งนี้ลำดับการนำเสนอ เวลา และห้องนำเสนอจะแจ้งในภายหลัง 
และในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  ขอเชิญผู้ที่ได้นำเสนอผลงานวิจัยทุกท่านเข้าร่วมงานตั้งแต่เช้านะคะตามกำหนดการที่แจ้งไว้เบื้องต้น

*********************************************** 


ผู้เข้าชม 12232 คน        


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin