กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน 

ลำดับชื่อชื่อบทความสถานะบทความสถานะการชำระเงินวันที่
1 นางสาว จินตนา พรดีการศึกษาไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว7/23/2018
2 นาย สุวรรณ บุญศรีภูมิผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ตามแนวคิดทฤษฎีพิจารณาเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม ที่มีต่อเจตคติการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว7/23/2018
3 นาง ศรีวรรณ แก้วทองดีแนวทางการพัมนาตนเองของครูในสถานศึกษา สหวิทยาเขตบึงสามพัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว7/24/2018
4 นาย ชัยยุทธ อนุวรรณการศึกษาแนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากร ในสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว7/24/2018
5 นางสาว สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน7/26/2018
6 นาย พระเรวัช วิชชุประภากรการนำนโยบายการลงรายการสัญชาติไทยไปปฏิบัติ กรณีศึกษา อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว7/29/2018
7 ว่าที่ร้อยตรีอัศวิน สุรวัชโยธินระบบให้คำแนะนำด้วยหลักการออนโทโลยีสำหรับการศึกษาต่อปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว7/31/2018
8 นางสาว ปัทมาภรณ์ ธาราสุนทรพฤติกรรมการใช้สินค้าเกษตรและความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าเกษตรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/1/2018
9 นาย ภาคภูมิ ธงสันเที๊ยะปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานควบคุมโรคมือเท้าปากของกรรมการควบคุมโรคระดับตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/8/2018
10 นางสาว ศุภาพิชญ์ เตชโรจนพัฒน์การประเมินผลการควบคุมภายในทางบัญชีตามแนวทาง COSO ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/11/2018
11 นางสาว ศิริมา นุ้ยไมการพัฒนาระบบติดตามการมาเรียนโดยใช้เทคโนโลยี เอนเอฟซีแบบเรียลไทม์ ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/11/2018
12 นาย ณฐกร พินิจกรปภาการจัดการพื้นที่สำนักงานร่วมแบ่งปัน ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/14/2018
13 นาง ณัจฉรียา คำยังการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/14/2018
14 นาย กฤษณ์ พานสัมฤทธิ์ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จังหวัดปทุมธานี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/14/2018
15 นางสาว ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในการพัฒนาคุณภาพ บริการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/15/2018
16 นาง นิสากร สกุลแพทย์การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม วิชาโยคะเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/16/2018
17 นาง สุกมล มุ่งพัฒนสุนทรยุคแห่งสังคม AI: หาก AI มาแทนที่มนุษย์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/17/2018
18 นางสาว อลิษา นาควิสุทธิ์ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/18/2018
19 นาย พัฐพงศ์ มาเกตุการพัฒนาระบบการผลิตพืชของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/18/2018
20 นางสาว เปรมจิต โทนุบตรการผลิตสับปะรดตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐานโรงงานของเกษตรกรในอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/19/2018
21 นาง สุนันญา แสงแก้วผลของโปรแกรมการดูแลแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวและอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรุนแรงของอาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภท อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/21/2018
22 นาง สุปรานี พลไชยผลของรูปแบบการจัดการเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการดื่มสุราในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่รับการรักษาที่คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลยโสธร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/21/2018
23 นาง สุภาพร จันทร์สามการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการฆ่าตัวตาย จังหวัดยโสธรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/21/2018
24 นางสาว ศุมาลิน ขวัญแก้วการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในจังหวัดสตูลอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/21/2018
25 นางสาว เนาวรัตน์ สิทธิกรณ์ความเป็นไปได้ในการลงทุนขยายธุรกิจแปรรูปน้ำมะนาวพร้อมดื่มของสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้วดำเนินสะดวก จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/21/2018
26 นาย ธีระพงษ์ อินทรตระกูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเครื่องหยอดข้าวแห้งของเกษตรกรในจังหวัดนครพนม อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/22/2018
27 นาย กิตติกร นาคะชัยการศึกษาความต้องการเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/22/2018
28 นางสาว พัชรินทร์ ทะริยะการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของสมาชิกฝายร่องหินบ้านดอนเงิน ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/22/2018
29 นาย ณัฐพงษ์ ปัญจบุรีการอ่านออกเสียงคำที่ประสมด้วยเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยถิ่นเหนือของนักศึกษาญี่ปุ่นที่เรียนวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/22/2018
30 นางสาว รุ่งนภา เมธมุทาคุณภาพบริการที่ได้รับจริงและคุณภาพบริการที่คาดหวังของผู้รับบริการแผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/22/2018
31 นางสาว พรสุภา ดอกพุฒแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงานทางหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ กรมทางหลวง อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/22/2018
32 นาย จาตุรันต์ หงษ์หินแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดลิ้นจี่ในจังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/22/2018
33 นางสาว สุจิรา วัฒนะศรีวิถีชีวิตครอบครัวของชาวชุมชนบุญนิยมสันติอโศก กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/23/2018
34 นางสาว อุทุมพร แก้วภู่ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบอรรถลักษณะที่มีต่อ ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจต่อการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/23/2018
35 นางสาว กุณฑีราภัสสร ร้านกันทาพัทธ์การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/23/2018
36 นางสาว สุพรรณี กันขัดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนในอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/23/2018
37 นางสาว ทิพาพร ยิ้มวิลัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/23/2018
38 นาย สุริยัน งอกคำระบบสารสนเทศบุคลากร : กรณีศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/24/2018
39 นางสาว ณัฐจารี ปิ่นประภาการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและความต้องการข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/24/2018
40 นางสาว พิชชุดา น่วมนองบุญการพัฒนาหนังสือคำศัพท์กริยา 3 ช่อง ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality : AR) เรื่อง The Magic AR Book “Irregular Verbs” ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/26/2018
41 นาย อดิศร ขาวสะอาดรายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ วรรณคดี 4 ขั้นตอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาประวัติวรรณคดี 1 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/26/2018
42 นาย ประพนธ์ รัศมีรัตน์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฎิบัติงานกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/26/2018
43 นางสาว ธัญญรัตน์ ภัทรชนนวรพลความต้องการการส่งเสริมการผลิตส้มโอตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร ในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/26/2018
44 นางสาว ปุณิกา วง.ษ์นามใหม่การจัดการการผลิตอ้อยของเกษตรกร ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/26/2018
45 นางสาว ปุณิกา วงษ์นามใหม่การจัดการการผลิตอ้อยของเกษตรกร ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/26/2018
46 นางสาว วรรณิศา สกุลเบญจโยธินกลยุทธ์การผลิตเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ธุรกิจแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/26/2018
47 นาง ศิริกุล หวังภูกลางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้ระบบบุญนิยม ของหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/27/2018
48 นางสาว ศิริลักษณ์ อาจศิริแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดนนทบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/27/2018
49 นาง ศิริกุล หวังภูกลางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้ระบบบุญนิยม ของหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/27/2018
50 นางสาว ภูษณิศา งามเมืองแก้วบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มภาคเหนือ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/27/2018
51 นางสาว รุ่งลักษณ์ นาคพงษ์ปัจจัยในการบริหารงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลและการปรับตัวในยุคที่ภูมิทัศน์สื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/27/2018
52 นางสาว จุฑากาญจน์ เชาว์น้ำทิพย์การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา "เฮลท์บ๊อกซ์เดลิเวอรี่"อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/27/2018
53 นาย สมัคร ชัยสงวนการพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกแบบเรียลไทม์ของนักศึกษาบนเฟซบุ๊ก โดยใช้ตัวจำแนกข้อมูล นาอีฟ เบย์ สำหรับภาษาไทย อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/27/2018
54 นางสาว พรรณภัทร ประทุมศรีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจต่อรูปแบบการนำเสนอของสื่อเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในจังหวัดสงขลา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2018
55 นางสาว กนกกาญจน์ สว่างเมฆความต้องการการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยในรูปแบบแปลงใหญ่ ของเกษตรกร ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2018
56 นางสาว ณัฐนรี ์ แสงเขตต์การจัดการระบบอาหารของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและชนบท อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2018
57 นางสาว รุ่งทิวา เนตรหินปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการก่อหนี้สินของครูชั้นประถมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2018
58 นาง สนทยา คำอ่อนผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTADที่มีต่อความสามารถในการแต่งคำประพันธ์และความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2018
59 นาย วาที ดิเรกศรีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาุคุณภาพอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยภูมิอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2018
60 นางสาว ใหมมูน๊ะ สังขาวการพัฒนาและประเมินผลโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาและระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2018
61 นางสาว เกศนาฏ กลิ่นทองความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนเกษตรกร ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2018
62 นาง พิไลศรี สัมพันธ์สันติกูลการเปรียบเทียบการปฏิบัติของบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขในศูนย์ประสานงานที่ 5 ที่ได้รับและยังไม่ได้รับการรับรอง มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2018
63 นาง หทัยชนก วงศ์กระจ่างการประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน โรงเรียนบ้านมาบแก จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2018
64 นางสาว เกษร ศรีพิทักษ์เที่ยงแท้แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชัยนาท สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2018
65 นาง อัชดา มนต์เทวัญศักยภาพในการพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงเพื่อการส่งออก ของเกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2018
66 นาง จุฬาวรรณ สิงห์ไชยแนวทางการส่งเสริมการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรในอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2018
67 นาย ณัฐพล กิตติบุญญวัฒน์การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรอำเภอจุน จังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2018
68 นางสาว ธนนันท์ สนสาขาการส่งเสริมการผลิตมะพร้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2018
69 นางสาว สุเมตตา วัฒนวิภัทรเจริญต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปาล์มน้ำมันของสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันสามเหลี่ยมมรกต จำกัด จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2018
70 นางสาว ภคมนพรรณ ชุมผางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2018
71 นางสาว สมชิด เสนากลางการได้รับประโยชน์และแนวทางการส่งเสริมเพื่อพัฒนาการผลิตกระบือของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2018
72 นาย สิบเอกชยพล มูลราชการปรับตัวและความต้องการการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2018
73 นางสาว อาทิตยา จันทิตย์แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2018
74 นางสาว ศรินยา วงษ์ช่างหล่อผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบในการเรียนหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2018
75 นางสาว กุลวดี แก้วมณีนพคุณปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2018
76 นางสาว กุลวดี แก้วมณีนพคุณปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2018
77 นาย นริศ บุญญานุพงศ์ทัศนคติต่อวิชาชีพครูและการสนับสนุนทางสังคมที่พยากรณ์ความตั้งใจในการประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2018
78 นางสาว สุชานันท์ สนธิไชยพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการบริการประกันวินาศภัย ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2018
79 นาย ยศนนท์ ศรีวิจารย์ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2018
80 นางสาว ปทุมพร มณีรัตน์การศึกษาวัฏจักรชีวิตของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการกากอุตสาหกรรมประเภทไม่อันตรายโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลของประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2018
81 นางสาว ธัญวรัตม์ สัตถาผลความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานและความสุขในการทำงานที่พยากรณ์ความทุ่มเทในงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2018
82 นางสาว ภัคธดา สุวรรณนวลปัจจัยคัดสรรด้านการบริหารที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของนักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2018
83 นางสาว อัญชลี เรือนแก้วการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2018
84 นางสาว รัชนีวรรณ ศรีอุบลมาศปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้างชำระหนี้ภาษีอากร ของนิติบุคลในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2018
85 นางสาว ตวงพร ต้นหลุบเลาการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและภูมิสารสนเทศการเกษตรโดยใช้เอกสารฝึกอบรมด้วยตนเองของหมอดินอาสาในจังหวัดปทุมธานี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
86 นาย พิบูลย์วิทย์ ศรีชื่นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกเครื่องโทเค็น : กรณีศึกษา ฝ่ายบริการจัดการด้านการเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
87 นางสาว กิตติมา แซ่จิ้วการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในจังหวัดปทุมธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
88 นาย คิมหันต์ สิงห์ไชยแนวทางการส่งเสริมการผลิตมะยงชิดตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ของเกษตรกรในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
89 นางสาว รัชกาญจน์ วินิจแนวทางการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการผลิตข้าวของเกษตรกร ในจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
90 นางสาว วนิดา เหรียญทองแนวทางการส่งเสริมการผลิตทุเรียนของเกษตรกรในอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
91 นางสาว วรัญญา ชูสกุล แนวทางการพัฒนาการให้บริการฝึกอบรมของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
92 นาย วีระ วงศ์สรรค์ แนวทางการพัฒนาความเชื่อมั่นของสหกรณ์สมาชิกที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จังหวัดนนทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
93 นางสาว ตรีทิพย์นิภา รู้ยืนยงการศึกษาการบริหารงานตามหลักทศพิธราชธรรมของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุรินทร์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
94 นางสาว รุ่งอรุณ อ้นสุดใจการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
95 นางสาว นิทราภรณ์ แหวนวงษ์ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
96 นางสาว สุวารี นิลจันทร์การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง: กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์อ่าวทองโข อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
97 นางสาว ภัทรกานต์ นวลมะณีย์แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริม และผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
98 นางสาว อรอนงค์ แส่งอ่อนปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรนาแปลงใหญ่ในจังหวัดอำนาจเจริญอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
99 นางสาว ลัลน์ลลิต กันธิยะผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคตัวแบบสื่อสังคมเพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
100 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัยแนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร ในจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
101 นางสาว อัจฉรี ทวีวานิชย์การใช้งานโมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระนอง อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
102 นาย อลงกต วัฒนวิบูลย์กิจการศึกษาเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลจอหอ กับ เทศบาลตำบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
103 นางสาว ชนนิภา ทองรอดแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านทับยา จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
104 นาง ลาวัณย์ บรรเจิดรุ่งขจรปัจจัยภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/30/2018
105 นางสาว มะลิสา สุธารัตน์ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีเกสตัลท์เพื่อพัฒนาการมองโลกในแง่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
106 นางสาว ณิชารีย์ ปุรณะปัจจัยด้านบุคลิกภาพ และความพึงพอใจในงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริการลูกค้าสวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
107 นางสาว ณิชารีย์ ปุรณะปัจจัยด้านบุคลิกภาพ และความพึงพอใจในงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริการลูกค้าสวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
108 นางสาว ณิชารีย์ ปุรณะปัจจัยด้านบุคลิกภาพ และความพึงพอใจในงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริการลูกค้าสวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
109 นางสาว กมลวรรณ สังคงผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคตัวแบบเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความอดทน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2018
110 นางสาว ณัฏฐพัชร์ มาตสิงห์การจัดการความรู้เกี่ยวกับพืชเกษตรเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีตามหลักการแพทย์แผนไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
111 นาย วสันต์ ลอยครบุรีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ : กรณีศึกษา งานรังสีวินิจฉัย กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
112 นางสาว พรรณกมล สังคงผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริมแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
113 นางสาว ธารทิพย์ นิติชาติการดำเนินโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
114 นาย วรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิตการจัดการความรู้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามศาสตร์แพทย์แผนไทย กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
115 นาย บุญฤทธิ์ แทนบุญพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินและผลกระทบต่อครอบครัวในชุมชนแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
116 นางสาว เยาวลักษณ์ วิริยะการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกถั่วเหลืองของเกษตรกรในระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
117 นาง ศิริวรรณ ศิริเดชการปรับตัวของหญิงไทยที่แต่งงานกับคู่สมรสต่างชาติและอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรียอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
118 นางสาว อรสิณียาพ์ ศรีสองเมืองการประเมินความต้องการจำเป็นในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
119 นางสาว ชยาณัญ มณีวรรณมาตรการในการบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในต่างประเทศอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
120 นางสาว อรวรา ขาวเธียรการศึกษาความต้องการจากผู้ใช้งานอุปกรณ์ประคองข้อมือสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องในการใช้งานมือด้วยการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจแบบคาโนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
121 นางสาว อภิชญา ดวงทองการกระจายสัดส่วนและชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารหนูในดิน บริเวณพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมที่แตกต่างกัน อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
122 นางสาว อารีวรรณ แทนศิริผลของสารสกัดเปลือกหอมหัวใหญ่ต่อการลุกลามของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักผ่านการแสดงออกของ L1CAMอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
123 นาย ว่าที่ร้อยตรีภัครชานนท์ สายแก้วการจัดการความรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวในจังหวัดนครพนมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
124 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพวรรณ์ ไชยชนะการพัฒนาแบบวัดสมรรถนะในการคิดขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 18 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
125 นางสาว เบญจวรรณ ชัยศรีการชะละลายสารหนูจากดินบริเวณโดยรอบเหมืองแร่ทองคำ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
126 นาย ประพันธ์ มังสระคูการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและภาคีเครือข่าย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
127 นางสาว รุ่งรุจี ศรีดาเดชการจัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
128 นางสาว ภวพร สุขเกษมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดนครพนม มุกดาหาร และ สกลนคร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
129 นาย สัมฤทธิ์ ไกรยนุชแนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในพื้นที่จังหวัดยโสธรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
130 นางสาว อรอนงค์ กฐินหอมปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอของเครือข่ายชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดสตูลอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
131 นาย วัชรพงษ์ วงค์คำปวนแนวทางการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร ในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
132 นางสาว คนึงนุช พึ่มชัยการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ของสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
133 นาย จีรวัฒน์ แพงแสนการจัดการฟาร์มโคนมในระบบการเลี้ยงทั่วไปและระบบการเลี้ยงตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
134 นาง เขมณัฏฐ์ จันทรแสงนาวีผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษปีที่1 โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
135 นางสาว ธันย์ชนก โต๊ะถมการผลิตมังคุดตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรในตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
136 นางสาว โสภิดา หมอสินธุ์แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตปลาทูนึ่งแม่กลอง เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารในจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
137 นาย นฤพนธ์ สุโพธิวรรณความต้องการการส่งเสริมการผลิตมังคุดคุณภาพของเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
138 นาย ศิลา ศักดิ์เจริญชัยกุลศักยภาพการผลิตเชิงการค้าข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัวของเกษตรกรชาวม้งในตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
139 นาย พีรพัฒน์ วิวัฒนานนท์ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
140 นางสาว ปิยวรรณ เขิมขันธ์การปฏิบัติงานส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในจังหวัดบึงกาฬอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
141 นางสาว เถา เถาทัศนคติ อิทธิพลของสังคม แรงจูงใจในการชอปปิง และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการชอปปิงออนไลน์ของผู้บริโภคในเมืองคุนหมิง ประเทศจีนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
142 นางสาว ลี่ฉิน เหอข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจของลูกค้า ประสบการณ์การชอปปิงออนไลน์ ความไว้วางใจ และการอ้างอิงบอกต่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศจีนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
143 นางสาว รักชนก ถาวรพลผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดนนทบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
144 นาย ศุภเศรษฐ์ แก้วพุฒตาลความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการกับพฤติกรรมการใช้บริการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
145 นาย อนุชิต ศรีฉัตรใจการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
146 นาย ชนพัฒน์ สุทรกิจจาภรณ์สาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงแนวทางการเมืองจากระดับชาติสู่ระดับท้องถิ่น ของนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
147 นางสาว ณาตยา ศิริมงคลปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีในการใช้บริการออนไลน์แบงก์กิ้งของพนักงานในเขตบางรัก กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
148 นางสาว Channtreavatey KeanFactors Positively Affecting Customer Satisfaction: A Case Study of Shinta Mani Hotels in Siem Reap of Cambodiaอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
149 นางสาว รัชดาภรณ์ บุญวงศ์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด จังหวัดระนอง อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
150 นางสาว จุฑารัตน์ เลขวัฒนะโรจน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมแบบโฮสเทล(Hostel)ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
151 นางสาว นิรดา แป้นนางรองการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่การรับรองมาตรฐานของเกษตรกร ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
152 นางสาว จุฑารัตน์ เลขวัฒนะโรจน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมแบบโฮสเทล(Hostel)ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
153 นางสาว จุฑารัตน์ เลขวัฒนะโรจน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมแบบโฮสเทล(Hostel)ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
154 นางสาว จุฑารัตน์ เลขวัฒนะโรจน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมแบบโฮสเทล(Hostel)ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
155 นางสาว จุฑารัตน์ เลขวัฒนะโรจน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมแบบโฮสเทล(Hostel)ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
156 นางสาว จุฑารัตน์ เลขวัฒนะโรจน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมแบบโฮสเทล(Hostel)ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
157 นางสาว ทัศพร เขื่อนเพชรการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในนาข้าวของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
158 นางสาว จุฑารัตน์ เลขวัฒนะโรจน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมแบบโฮสเทล(Hostel)ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
159 นางสาว จุฑารัตน์ เลขวัฒนะโรจน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมแบบโฮสเทล(Hostel)ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
160 นางสาว จุฑารัตน์ เลขวัฒนะโรจน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมแบบโฮสเทล(Hostel)ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
161 นาย นที สุขเกษมความต้องการการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรในจังหวัดนครพนมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
162 นางสาว สารินี สวนจันทร์การจัดการตอซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรกรณีศึกษา ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
163 นางสาว จุฑารัตน์ เลขวัฒนะโรจน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมแบบโฮสเทล(Hostel)ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
164 นางสาว จุฑารัตน์ เลขวัฒนะโรจน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมแบบโฮสเทล(Hostel)ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
165 นางสาว จุฑารัตน์ เลขวัฒนะโรจน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมแบบโฮสเทล(Hostel)ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
166 นางสาว จุฑารัตน์ เลขวัฒนะโรจน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมแบบโฮสเทล(Hostel)ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
167 นาย ทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงในอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
168 นางสาว พรพิศ ขยันการนาวีประสิทธิภาพการเบียนของแตนเบียนบราคอนในหนอนหัวดำมะพร้าว หนอนผีเสื้อข้าวสาร และหนอนกระทู้ผัก อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
169 นางสาว ปิยาภรณ์ รำไพการประเมินผลของการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
170 นางสาว จุฑารัตน์ เลขวัฒนะโรจน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมแบบโฮสเทล(Hostel)ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
171 นาง เมตตา กันใจวินผลการจัดการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดนครปฐมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
172 นางสาว จุฑารัตน์ เลขวัฒนะโรจน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมแบบโฮสเทล(Hostel)ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
173 นางสาว อรรญา จุ้ยนครผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรธรณีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระแสงวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
174 นาง เมตตา กันใจวินผลการจัดการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดนครปฐมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
175 นางสาว ยุภาพร รัตนบุรีปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
176 นาย อุเทน ว่องไวการพัฒนาระบบจดจำภาพสำหรับการตรวจจับอะไหล่โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
177 นาย อุเทน ว่องไวการพัฒนาระบบจดจำภาพสำหรับการตรวจจับอะไหล่โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018
178 นาย ทนง บุญมาสู่การประกอบสร้างองค์ความรู้ด้านกีฏวิทยาในประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2018


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin