กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน 

ลำดับชื่อชื่อบทความสถานะบทความสถานะการชำระเงินวันที่
1 นาย นิวัติ จันทภาคปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะในการทำงานของพนักงานที่ทำงานอยู่ที่สำนักงานสาขาระยองของบริษัทเทคนิป เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/1/2016
2 นาย สุทธิพงศ์ บุญผดุงผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/1/2016
3 นางสาว กมลชนก ช่วยบุญส่งการพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/1/2016
4 นาง สมควร จันทร์คงความสำเร็จของการนิเทศทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/3/2016
5 นาย อัศวิน ศรีทองพิมพ์ประสบการณ์สนามบินของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/3/2016
6 นาง วลีทิพย์ สุดแสวงการใช้สารสนเทศของผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่5อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/4/2016
7 นาย พรเทพ พลอยสีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/4/2016
8 นาย พงศธร ไพจิตรความต้องการในการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/5/2016
9 นางสาว นิธิชญา ใจเย็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยด้วยวิธีการทำโครงงานอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/5/2016
10 นาย ฉันทัช วรรณถนอมศึกษามัคคุเทศก์ชาวไทยกับทัศนะต่อการแต่งเครื่องแบบและแนวทางเพื่อ สร้างเสริมบุคลิกภาพความเป็นเอกลักษณ์ไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/8/2016
11 นางสาว กัลยาณี สมงามการจัดการสวนลำไยและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อราของเกษตรกรตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/8/2016
12 นางสาว ญาดา ฮั่นตระกูลการพัฒนาระบบขายที่ดิน ขายฝาก และรับจำนอง อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/10/2016
13 นางสาว วรรณวิมล ทุมมีการจัดการความปลอดภัยในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/10/2016
14 นาย วิภาส ทองสุทธิ์การเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/11/2016
15 นาย ณัฏฐ์นภันต์ ทองกล่อมสีผู้นำชุมชนที่พึงประสงค์ของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตย อยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/13/2016
16 นาย ณัฏฐ์นภันต์ ทองกล่อมสีผู้นำชุมชนที่พึงประสงค์ของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตย อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/13/2016
17 นาย จร ประสงค์สุขการพัฒนาครูเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/15/2016
18 นางสาว นายิกา จันทร์ยิหวาการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/15/2016
19 นาง วาสนา ม่วงแนมการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/15/2016
20 นาย วิวัฒน์ ตู้จำนงค์การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/15/2016
21 นางสาว ภควรรณ ลุนสำโรงการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/15/2016
22 นางสาว ณัฏฐพัชร์ ภักดิ์ชัยภูมิผลการฝึกปฏิบัติการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการปรับตัวทางสังคม ของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/16/2016
23 นางสาว กิ่งนภา ศรีพรหมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดชุมพรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/16/2016
24 นาง ราตรี โกศลจิตรประสิทธิผลของการจัดการรายกรณีในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลปากพลี จังหวัดนครนายกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/16/2016
25 พระครูวินัยธร วรรณไชย สิริวณโณ มะยงค์แนวคิดการพัฒนาองค์ประกอบของอนุศาสนาจารย์ตำรวจในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/17/2016
26 นาง ณัฐฐินันท์ กังแฮTHE DEVELOPMENT OF ONLINE LEARNING LESSON IN TOPIC INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN CAREER AND TECHNOLOGY LEARNING AREA FOR MATTAYOMSUKSA 3 STUDENTSอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/17/2016
27 นาง นภสร ตรีรัตน์พิจารณ์ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/17/2016
28 นางสาว สุนทรี ผาตินาวินผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคตัวแบบเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความมีจิตสำนึกสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/18/2016
29 นางสาว สุธาสินี เพชรแย้มการพัฒนาแบบวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/18/2016
30 นางสาว ปทิตตา จันทวงศ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/18/2016
31 นาย วินัย กลิ่นหอมการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/18/2016
32 นาง นงคลักษณ์ ทิพนนท์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดการเรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอน กับวิธีการสอนแบบปกติอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/18/2016
33 นาย สุทธิศิลป์ สุขสบายการใช้กระบวนการความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านข่าวภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/18/2016
34 นาง รัชนีวรรณ์ เป็งพรมการจัดการศัตรูข้าวของเกษตรกรในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/20/2016
35 นางสาว วรรณวิภา โคกครุฑการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งผงหุงข้าวสวยเสาไห้สำเร็จรูป โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/21/2016
36 นาง นงคลักษณ์ ทิพนนท์การพัฒนาการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หนังสือชุด นิทานชาดกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/22/2016
37 นางสาว จารุวรรณ ว่องไวลิขิตผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดพฤติกรรมนิยมที่มีต่อความสามัคคีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/22/2016
38 นางสาว อาภากร หนักไหล่ความอัปลักษณ์ของตัวละครอัปลักษณ์ในวรรณคดีไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/22/2016
39 นาย สุภัทร ปกาสิทธิ์การบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงคุณภาพระบบกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาตามหลักการโคบิตห้าอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/22/2016
40 นาย ธีระพงศ์ ธิดาปูนสมรรถภาพทางกายและเกณฑ์ปกติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ปี 4 - 6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/22/2016
41 นาย พรชัย บุญญิกาการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการต้มเยื่อจากเปลือกโสนหางไก่สำหรับการผลิตกระดาษอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/22/2016
42 นาย บุญลือ ฉิมบ้านไร่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/23/2016
43 นางสาว น้ำเพชร เตปินสายการวิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีต่อระบบบำนาญในประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/23/2016
44 นาย อนุชิต ขัติรัตน์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนางทางการเงิน การเปิดประเทศ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/23/2016
45 นางสาว ภาวิณี ทองแย้มปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/23/2016
46 นางสาว พิมภรณ์ วันมาละบทบาทและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/23/2016
47 นาง ปรียา บุตรไธสงค์ ผลการใช้รูปแบบการสอนโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการ กรุงรัตนโกสินทร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/23/2016
48 นางสาว กัญญารัตน์ ไชยสงครามการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจกับราคาตราสารหนี้ในประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/23/2016
49 นาย ทวีศักดิ์ ทองคำพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดปทุมธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/23/2016
50 นาย พีรศักดิ์ เดชะการจัดการปัจจัยการผลิตและปัจจัยทางการตลาดของโรงสีข้าวที่มีต่อการเลือกใช้ บริการของชาวนา ในอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/23/2016
51 นาย พีรศักดิ์ เดชะการจัดการปัจจัยการผลิตและปัจจัยทางการตลาดของโรงสีข้าวที่มีต่อการเลือกใช้ บริการของชาวนา ในอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/24/2016
52 นางสาว สุธามาศ สังเฉยความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมพลังอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/24/2016
53 นางสาว กมลวรรณ สุขสวัสดิืผลของวิธีการสกัดไขมันวิธีแบบเย็นต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของไขมันเมล็ดเงาะอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/24/2016
54 นาง รุ่งนภา คีเลอร์ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้วิธีการสอนแบบ Backward Design สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนกวดวิชา จังหวัดหนองคาย อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/24/2016
55 นาย อดิศร ขาวสะอาดการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดร่วมกับสื่อการสอนมัลติมีเดียชุด “พยุหนาวา ภูมิปัญญาภาษาไทย”ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/24/2016
56 นางสาว ทิพวรรณ กะรัตน์Purchasing Behavior and Factors Affecting Eco-Car Purchasing Decision among Consumers in Bangkok Metropolisอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/24/2016
57 นางสาว วรดา แจ้งบางสะแกบทบาทของการเปิดเสรีทางการเงินที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/24/2016
58 นางสาว วรดา แจ้งบางสะแกบทบาทของการเปิดเสรีทางการเงินที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/24/2016
59 นาย ไพรัตน์ พรหมรัตน์สกุลปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาอนุบาลเอกชน เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/24/2016
60 นาง ธนพรรณ พุทธวงศ์ผลของการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการใช้ยาความเสี่ยงสูง แบบมีส่วนร่วมในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/24/2016
61 นางสาว อัตถจริยา มุงคุณการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้คำปรึกษาทางวิชาการและอาชีพ: กรณีศึกษา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/24/2016
62 นาย ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์กลยุทธ์การบริหารระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/25/2016
63 นางสาว สาลี อินทร์เจริญการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่วมกับการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพพนักงานเก็บขยะ สังกัดเทศบาลในจังหวัดตรังอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/25/2016
64 นาย บุญเลิศ สื่อเฉยการพัฒนาโปรแกรมช่วยคำนวณหาค่ากระแสและแรงดันตกในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/25/2016
65 นางสาว มารยาท คงเมืองคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูจังหวัดอุทัยธานี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จังหวัดอุทัยธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/25/2016
66 นางสาว ณิชมน ชัยชนะชูเชิดการใช้พืชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานของผู้สูงอายุในอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/25/2016
67 นาย ทวีศักดิ์ หยิมกระโทกปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3 ในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/26/2016
68 นาง รัชดาภรณ์ ทองใจสดการประเมินผลการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอของเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/26/2016
69 นาย ชลทิตย์ ทักท้วงปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/26/2016
70 นางสาว สุรีพร ยองรัมย์แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/26/2016
71 นางสาว ไพลิน นิลอาญาผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามแนวทางกิจกรรมบำบัด เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กออทิสติกระดับปฐมวัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/26/2016
72 นาย ประเสริฐ โยธิคาร์แนวทางการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/26/2016
73 นาย ประสงค์ ศรีละครดีการก่อหนี้สาธารณะของไทยที่เหมาะสมในเชิงพลวัตโดยใช้แบบจำลองคนเหลื่อมรุ่น(Overlapping Generation)อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/26/2016
74 นางสาว วิรัลพัชร ทองดีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/26/2016
75 นาง พัชรี แก้วบุญส่งExpected and actual received welfare of employee in private hospital of christian in Chaingrai Proviceอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/26/2016
76 นางสาว ภัทรา ข่ายม่านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/27/2016
77 นางสาว กนกวรรณ เหรียญวิทยากุลFactors Influencing Diversification Among Rice Farmersอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/27/2016
78 นาย ธนนท ธัญพงศ์ไพบูลย์การพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/27/2016
79 นางสาว ฐิติพร เต็มบุญประเสริฐสุขการพัฒนาคู่มือ เสริมพลังครอบครัวบุตรวัยรุ่นกระทำความผิดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/27/2016
80 นางสาว ดาริกา ทรวงแก้วการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายใต้การดำเนินโครงการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/27/2016
81 นางสาว นิภาพร นนท์ณรงค์ผลการใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายดอกประดู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/27/2016
82 นางสาว มณีรัตน์ ด้วงสงค์ความพร้อมในการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว: กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในเขตจังหวัดสมุทรสาครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2016
83 นาย ยงยุทธ ใหม่ตาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ในการบริหารงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดน่านอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2016
84 นางสาว จารุพร ดวงศรีผลของการปรับปรุงความสูงของสถานีงานเพื่อลดความเสี่ยงของหลังส่วนล่าง ในผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมจากไม้เก่า ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2016
85 นาย ปิติพันธุ์ อ่อนจันทร์ปัจจัยที่มีผลต่อการออมในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ประกอบอาชีพอิสระใน อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2016
86 นางสาว ฐานียา เหลียววัฒนกิจ การผลิตหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกรตามระบบการจัดการคุณภาพ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2016
87 นางสาว ขจีวรรณ ตันพานิชปัจจัยในการบริหารที่มีความสัมพันธ์ต่อมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2016
88 นางสาว รัตน์ฏิญาภรณ์ คำบุศย์ ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างการลงข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยที่เกิดการบาดเจ็บกับการเบิกจ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลทุติยภูมิภาคเหนือตอนล่างอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2016
89 นางสาว ชนุตรา เพชรมูลพฤติกรรมการเปิดรับชมและความพึงพอใจต่อรายการข่าว “ทีนิวส์ สด ลึก จริง” ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทีนิวส์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2016
90 นาย เดช กันใจรสผลกระทบของตัวแปรที่มีต่อสมดุลการไหลสำหรับแม่พิมพ์ฉีดหลายเบ้าพิมพ์โดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2016
91 นาง รุจิชญาน์ ทองเทศสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2016
92 นาง เพ็ญรุ่ง วุฒิจินดาโรจน์ปัจจัยสภาพแวดล้อมองค์กรในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2016
93 นางสาว ชลลดา มงคลทศกัณฐ์ในรามเกียรติ์ฉบับท้องถิ่นอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
94 นาย กันตินันท์ อรุณมงคลพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นในเครือไลน์ของลูกค้าของศูนย์การค้า The Crystalอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
95 นางสาว จันทร์เพ็ญ จำวงค์การผลิตลำไยคุณภาพนอกฤดูของเกษตรกร อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
96 นางสาว อดิธัญญ์ สุขประเสริฐEffect of Inner Peace Development Program on Emotional Quotient of Personnel in Autonomous Universities in Bangkokอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
97 นางสาว พิชญา บัวศรียอดปริมาณโซเดียมอาร์ซีไนต์ (NaAsO2; As3+) ในปลานิล (Oreochromis niloticus) และน้ำที่ใช้เลี้ยงปลานิลในสภาวะการทดลองอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
98 นางสาว พรชนก พงค์ทองเมืองศศิวิมล สุขบทอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
99 นาง ภาวีรัตน์ ขวัญศิริกุลความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริโภคอาหารกับการสึกกร่อนในฟันน้ำนมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
100 นาง รษิกา ชาญณรงค์การพัฒนาการบริหารสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
101 นางสาว อรอุมา ลิยี่เกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
102 นางสาว พลาศิณี ศรีสองเมืองผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเด็กร่วมกับการชมภาพยนตร์ต่อทักษะการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
103 นาย สุวิทย์ เสนาพรมการจัดการโคเนื้อของเกษตรกรในตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
104 นาง ดารุณี แท่งเงินการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรโครงการดินปุ๋ยชุมชน ในอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
105 นางสาว สาลินี สิงหนูดำการยอมรับการใช้สารอินทรีย์ในการผลิตพืชของเกษตรกร จังหวัดสงขลาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
106 นางสาว ภัทราวรรณ วังบุญคงปัจจัยที่มีอิทธิพลในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
107 นางสาว ภัทราวรรณ วังบุญคงปัจจัยที่มีอิทธิพลในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
108 นางสาว สายสุนีย์ สายวังกิจการตัดสินใจผลิตลำไยนอกฤดูของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดลำพูนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
109 นาง สุธารัตน์ โสภาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฝากเงินของสมาชิกกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
110 นาง มาลัย สังมีแสงผลการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
111 นางสาว นันทพร ณ พัทลุงความสามารถทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมหุ่นเงาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
112 นางสาว ชมขวัญ สมานโสตถิวงศ์การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทและความเสี่ยงของบริษัทในอุตสาหกรรมการของบริการไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
113 นาย พงศกร มหิศยาปัจจัยส่วนบุคคลและการปรับตัวที่มีผลต่อภาวะสุขภาพจิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว ในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
114 นางสาว วารุณี ลายหงษ์แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดสระบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
115 นาย ปิติภูมิ พิมพาลัยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
116 นาย อิทธิ บรรลือศักดิ์การพยากรณ์การใช้สิทธิของลูกจ้างในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
117 นาง แสงรวี คุ้มสะอาดการรับรู้และความคาดหวังของพยาบาลวิชาชีพสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
118 นางสาว อิสราภรณ์ ฉิมวัยผลกระทบของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีภายในที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
119 นางสาว กนกรัตน์ เกตุชาติกิจกรรมที่เหมาะสมในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
120 นาย วิทวัส แทนศิริความสามารถการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมภาพเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
121 นางสาว ทัศนีย์ เอี่ยมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความต้องการได้รับพัฒนาของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จังหวัดนครสวรรค์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
122 นาย ปิยะ ทองมณีแนวทางพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองฆ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
123 นางสาว ภัสยกร เลาสวัสดิกุลการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
124 นางสาว ปาริฉัตร พุ่มเปี่ยมพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมะลิลา ในอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
125 นางสาว พิริยะภรณ์ อภิชาตยานนท์การศึกษาพฤกษเคมี ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวม ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและ ฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันจากส่วนสกัดหยาบส่วนเหนือดินของจิงจูฉ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
126 นาง อุบลทิพย์ ไชยแสงโลกทัศน์ต่อชีวิต และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2016
127 นางสาว ปาริชาติ สุวรรณเวียงการประเมินความเต็มใจยอมรับความเสียหายจากการทำนาเกลือในอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
128 นางสาว ปรียานุช หนอกกระโทกการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
129 นาง สดศรี ทุมมาเกตุแนวทางการส่งเสริมด้านเคหกิจเกษตรสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
130 นางสาว รัตนาภรณ์ มะโนกิจผลของอายุการเก็บรักษาต่อการยอมรับของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกชนิดแท่งรสต้มยำอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
131 นางสาว สุภาภรณ์ หมั่นดีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
132 นาย พระมหาธีรเพชร มาตพงษ์การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
133 นางสาว รุจิรา หล้าวงศาสภาพการผลิตและความต้องการการส่งเสริมการผลิตส้มเกลี้ยงของเกษตรกร ในอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
134 นาย พงศ์พัฒน์ ใจมั่นปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารแบบธรรมาภิบาลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
135 นางสาว กุลปริยา นาเมืองรักษ์การยอมรับการจัดการตอซังข้าวของเกษตรกรในตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
136 นาย อภิชัย คำรินทร์การใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวของเกษตรกรในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
137 นาย สมคิด พุ่มฉัตรความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
138 นางสาว แววตา วางงานการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
139 นางสาว สมฤทัย พาทีการศึกษาพฤกษเคมี ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากเหง้าของเนระพูสีไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
140 นางสาว เพียงใจ น้อยดีการให้บริการสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ของสำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
141 นาย พันวิทย์ ศรีสังข์งามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีตามแนวคิดองค์กรคุณภาพอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
142 นาง กมลทิพย์ กลิ่นเพ็ชร์ การประเมินโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
143 นาย มนัส ชวดดาการศึกษากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านสะเต็มศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
144 นาย มนัส ชวดดาการศึกษากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านสะเต็มศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
145 นางสาว นันทนา ศรีชัยมูลปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
146 นาย นรัฐ สาธุวรรณ์ความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
147 นาย รัฐศักดิ์ คุณโลหิตความต้องการการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกร อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
148 นาง ฉวีวรรณ แววแสงผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อผ่อนคลายความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
149 นางสาว สุภิญญา ธาราดลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซังข้าวโพดอัดขึ้นรูปเพื่องานประดิษฐ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
150 นาง ชลิตา จินดาหลวงพฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการบริโภคนมพร้อมดื่มของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
151 นางสาว จิรติกร จูจันทร์การยอมรับเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกรในตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
152 นางสาว ทศพร โพธิ์เนียมการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นธูปฤาษีและการประยุกต์ใช้เพื่องานประดิษฐ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
153 นางสาว วัชรีย์ ชินวงศ์การพัฒนาระบบการจัดการขยะในครัวเรือน โดยการประเมินความต้องการจำเป็น จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
154 นาง วรันธร เฉลิมโฉมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
155 นาง สาลินี ศรีวงษ์ชัยการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากการปรับสภาพก้อนเชื้อเห็ดเก่าด้วยความร้อนชื้นอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
156 นาง จิรวดี แดงพวงการใช้เทคโนโลยีการผลิตเงาะนอกฤดูของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
157 นางสาว พรพิศ ตรีสอนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกร ในตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
158 นางสาว สุธิดา ศรีปลั่งการประเมินการบริหารโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนนำร่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
159 นางสาว สุธิดา ศรีปลั่งการประเมินการบริหารโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนนำร่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
160 นางสาว กนกพร บุญเพ็ญการเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจของผู้ชมในกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการมองรัฐสภาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
161 นาย ทนุวงศ์ จักษุพาการสอนวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด์โดยอาศัยการทำโครงงานอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
162 นางสาว เบญจวรรณ ขำเอนกการศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว : กรณีศึกษานักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
163 นาง กานต์สิริ ยาศิริการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนในอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
164 นาง ณัฐกุล กิ่งแก้วThe Effects of Using the Guidance Activities Package on Self-Control in Smartphone Addicted Behavior of Mathayom Suksa I Students at Satreephuket School in Phuketอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
165 นาง ศิรประภา สุคนธบัณฑิตการทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองของเกษตรกรที่ได้รับเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
166 นาง ณัฐกุล กิ่งแก้วผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวต่อการควบคุมตนเองในพฤติกรรมติดสมาร์ทโฟน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ตอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
167 นางสาว สุพัชรกิจ อร่ามศรีผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวด้วยเทคนิคตัวแบบเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมด้านเพศวิถีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
168 นางสาว กนกวรรณ สุขยิ่งการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารชุดบริเวณรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่ออยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
169 นางสาว อรอนงค์ เติมทวีวุฒิความยั่งยืนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
170 นางสาว ปัทมา คล้ายเอมการศึกษาความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
171 นางสาว ศิริวิมล ชมภูธวัชการศึกษาหาปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness Center) ในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
172 นางสาว สมฤทัย วงศ์วิรัตนาการเพาะเลี้ยงเมล็ดลูกผสมสับปะรดด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเอมบริโออยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
173 นาย ธีรทัศน์ คอนทรัพย์การดำเนินงานการออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
174 นางสาว นพวรรณ อุ่นมากเพศวิถีของนักเรียนวัยรุ่นชายรักชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: กรณีศึกษาวัยรุ่นชายรักชายที่ไม่เปิดเผยตัวตนต่อครอบครัวอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
175 นาย เธียรพงษ์ วงศ์โยธานวัตกรรมเกมเพื่อเสริมการเรียนรู้ภายในห้องเรียน วิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
176 นาย อิสรพงษ์ วิชัยศรการจัดการสวนยางพาราของเกษตรกรในอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2016
177 นาง อัญพัชญ์ สัมมาเกษมพัฒน์การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เพื่อส่งเสริมความ เป็นอัตลักษณ์ดาราวิทยาลัย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
178 นาย ศักดิ์กฤษณ์ ประสิทธิ์ศุภการการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพรุ่นอายุวาย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
179 นาง อุไรวรรณ กุลเวชกิจการพัฒนาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
180 นางสาว สุณิษา ชูรุ้งการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เทคนิคความจริงเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ของหน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
181 นางสาว ปรรนภัค ใจสุภาพผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองในการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
182 นางสาว พีรญา เต่าทองการจัดการสอนด้วยวิธีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในรายวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
183 นางสาว จิรัฐิติกานต์ ธัญญาหารการคำนวณหาระยะทางและอายุของกระจุกดาว M67อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
184 นางสาว ศิริพร ฉิมขุนทด การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ กรณีศึกษา: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
185 นางสาว ศิริพร ฉิมขุนทด การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ กรณีศึกษา: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
186 นางสาว สิริกัลยา พานชาตรีการควบคุมโรคแอนแทรคโนสด้วยวิธีทางชีวภาพในพริกโดยใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilisอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
187 นาย อิทธิพล มะโนน้อมการพัฒนาชุดการสอนอิงสื่อสังคม วิชาแนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการทางวัฒนธรรม เรื่องธุรกิจและการเงิน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
188 นางสาว กันต์ฤทัย ก้องเกียรติธีระแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด จังหวัดเชียงราย อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
189 นางสาว ภัคภิญญา หว่างจิตร์การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
190 นาย ปิยพัฒน์ เหลือโกศลการจัดการการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนของเกษตรกรในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
191 นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์Independent Study title: The Effects of Applying a Nursing Supervision Model in the Nursing Department, Srithat Hospital, Udon Thani Province อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
192 นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์Independent Study title: The Effects of Applying a Nursing Supervision Model in the Nursing Department, Srithat Hospital, Udon Thani Province อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
193 นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์Independent Study title: The Effects of Applying a Nursing Supervision Model in the Nursing Department, Srithat Hospital, Udon Thani Province อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
194 นางสาว กานดา มีสุขการหยุดยั้งฟันผุในเด็กปฐมวัยที่เป็นโรคหัวใจ โดยการทาฟลูออไรด์เฉพาะที่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
195 นางสาว นลินี ขันทองการพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
196 นาย ธนนท ธัญพงศ์ไพบูลย์การพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/31/2016
197 นางสาว กุลิสรา ก้อนจันทร์เทศจจัยส่งเสริมบทบาทสตรีในการเมืองท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
198 นาย สุระไกร เหลาคำการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
199 นางสาว สุภัสสร เพลาศรีการคำนวณระยะทางและอุณหภูมิยังผลของกระจุกดาว M6อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
200 นางสาว อาบจิตร กอมาตย์การสร้างระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์การประกันคุณภาพการศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่นอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
201 นางสาว สุชาวลี มั่นคงอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ-ลูกต่อการทำงานของสมองส่วนบริหารในเด็กปฐมวัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
202 นางสาว ธมกร ไชยบุบผาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดมุกดาหารอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
203 นาย สมพร เสียงเสนาะการศึกษาเปรียบเทียบบทบาททางการเมืองของสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดระยองในการพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง และสภาองค์กรชุมชนตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
204 นาย คารมณ์ จันทร์แก้วสภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและความต้องการการส่งเสริมของเกษตรกร ในจังหวัดมุกดาหารอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
205 นาย กฤษกร ถึกสวัสดิ์Info graphic designing in Pop-art style for social underprivileged disabled.อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
206 นาง ชญาน์นันท์ เจริญพันธ์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะหลักของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
207 นาย ชินพัฒน์ บุญสารปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
208 นางสาว กัญจน์ภัส เกตุโรจน์์ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการตระหนักรู้ในวุฒิภาวะด้านอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
209 นางสาว กัญจน์ภัส เกตุโรจน์์ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการตระหนักรู้ในวุฒิภาวะด้านอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
210 นางสาว รจฤดี โชติกาวินทร์การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะ จังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
211 นางสาว กชกร ชูโตการศึกษาผลของกิจกรรมการชมภาพยนตร์การ์ตูนต่อการทำงานของสมองส่วนบริหารในเด็กปฐมวัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
212 นางสาว กันยา ป้อมถาวรกระบวนการประกันคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลผลิตทางการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
213 นางสาว วราภรณ์ เดชครอบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
214 นาย สามารถ วงศ์มติกุลปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตามบทบาทของพนักงานคุมประพฤติด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
215 นาย อภิมุข ทิวากรโปรแกรมคำนวณภาระการทำความเย็นสำหรับที่อยู่อาศัยในประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
216 นางสาว จารุณี นครกัณฑ์บทบาทอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในงานส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสุโขทัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
217 นาย ธวัชชัย ประทักษ์ใจการผลิตและการตลาดสตรอเบอรี่ที่ดี (GAP)ของเกษตรกรในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
218 นาง มลฤดี แพทย์ปฐมผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความสามารถในการบริหารเวลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
219 นาย สำเริง ภูมลาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
220 นางสาว วราภรณ์ วงศ์เขียวแดงสภาพการผลิตใบยาสูบของเกษตรกรในตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
221 นาง วัชรวัณณ์ เจริญ โชคกิตติผลของรูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
222 นาง วัชรวัณณ์ เจริญ โชคกิตติผลของรูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
223 นาง วัชรวัณณ์ เจริญ โชคกิตติผลของรูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
224 นาง ชริดา จิตต์เอื้อเฟื้อผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อความสามารถในการอ่านคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต และความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคระนองอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
225 นาง มยุรี สุขไตรภพสมรรถนะของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดน่านอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
226 นางสาว นันทพร สุนสาระพันธุ์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
227 นางสาว เก็จกาญจน์ กนกแก้วผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
228 นางสาว สุปราณี มนเหลาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างเป็นระบบของผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
229 นางสาว แสงดาว ส่องแสงการประเมินผลกระทบของการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน การผลิตข้าว ในจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
230 นาย กิตตินันท์ ปล้องสีทอง ระบบแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวบนมือถือในจังหวัดลพบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
231 นาย กิตตินันท์ ปล้องสีทอง ระบบแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวบนมือถือในจังหวัดลพบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/31/2016
232 นาย นายบัญญัติ นุชอ่องปัจจัยทำนายการปรับตัวของผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวางอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
233 นางสาว ภาวิณี พุฒใจกาการยอมรับการใช้สารชีวภัณฑ์ในการจัดการศัตรูข้าวของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
234 นางสาว ปิยะมาศ ชมภูมีผลของการฝึกรูปแบบเอส เอ คิว ที่มีต่อความคล่องตัวของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
235 นางสาว จิราพรรณ คูณจินดาผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลในเขตจังหวัดอุดรธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
236 นางสาว อันธิกา ปูคำThe Analysis of Health Impact Assessment Report According to Thailand Constitution B.E.2550, Article 67, Paragraph 2อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
237 นาย พิสุทธิ์ ยงทางเรือผลการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบค้นพบด้วยโปรแกรมจีโอจีบร้า เรื่อง ภาคตัดกรวยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
238 นางสาว กนกรัตน์ ฉัตรเวทินการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
239 นางสาว กานต์สิรี ทองเปรมความต้องการการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกรในอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
240 นางสาว จิราพรรณ คูณจินดาผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลในเขตจังหวัดอุดรธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
241 นางสาว สุพรรษา อินตาสภาพการผลิตและความต้องการการส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวทดแทนการทำนาปรังของเกษตรกร ในอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
242 นางสาว สมคิด จงสุขการประเมินพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของกำลังพลในกรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
243 นาง ตะติมา นุ้ยฉิมปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมอาสาสมัครของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
244 นาง กรรณิการ์ การกิ่งไพรการบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และเขต 3อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
245 นาย พิชา คนกาญจน์การพัฒนาแบบวัดความเข้มแข็งทางใจสำหรับพยาบาลวิชาชีพอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
246 นาง บงกชรัตน์ จันทร์สนิทศรีผลลัพธ์การบริการผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
247 นางสาว บังอร สิงห์แก้วปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
248 นาย โกสินทร์ แสงสวงค์การตัดสินใจผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรในจังหวัดสระบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
249 นาย วิทยา ศิริพันธ์วัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านมาตรฐานคุณภาพเบเกอรี คุณลักษณะองค์กรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
250 นาวาตรีหญิง ปัทมเกสร์ กล้าหาญพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรืออยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
251 นาง นภารัตน์ พุ่มพฤกษ์การใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
252 นาง ศรีสุดา ทองไซร้แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จังหวัดกระบี่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
253 นาย กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุลการเพิ่มคะแนนการสอบฟัง TOEIC โดยการฟังแบบจับคำสำคัญ: การวิจัยแบบทดลองในนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
254 นาย รณชิต ฤทธิ์สำเร็จประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
255 นางสาว ทัศนีย์ กุณณะการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินของเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
256 พระครูวินัยธร วรรณไชย สิริวณโณ(มะยงค์ ) มะยงค์การปฏิรูปตำรวจที่แท้จริงคือการปฏิรูปตัวบุคคลด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
257 นางสาว ปรรนภัค ใจสุภาพผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองในการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/31/2016
258 นางสาว ณิชานาฏ ปราศจากอริบทบาทข้าราชการในการส่งเสริมจริยธรรม: กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
259 นางสาว สิริพร ปานเมืองการศึกษา ออกแบบ สำหรับปรับปรุงสถานที่เก็บรักษาสารเคมีไวไฟ เพื่อลดระดับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
260 นางสาว วนิดา พรหมะวีระการศึกษาถึงอุปสรรคของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม: กรณีบริษัทข้ามชาติอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
261 นางสาว วชิราภรณ์ อิ่มแก้วการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
262 นาย สันติ มณีอ่อนการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่านอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
263 นาย ภัทร เศรษฐบุตรการรับรู้แบรนด์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผ่านรายการโทรทัศน์ “The Family Business: เปิดความคิดธุรกิจครอบครัว”อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
264 นางสาว พิชญาพรรณ พากเพียรความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37อยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/31/2016
265 นาง เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญการพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการสอนของครูที่เน้นให้ผู้เรียนสร้าง องค์ความรู้ด้วยตนเอง ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
266 นางสาว วิภาวดี ศรีโยทัยการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
267 นางสาว อรพรรณ ขันสุรินทร์สภาพการผลิตและความต้องการการส่งเสริมการผลิตมะม่วงของเกษตรกรในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
268 นาย ธนาวุธ มินอินการตรวจพิสูจน์สีรถยนต์ด้วยอินฟราเรดสเปกโทรสโคปี รามานสเปกโทรสโคปี และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
269 นางสาว สมจิต บุทธิจักร์การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาหนองแคน ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
270 นาย กิตติภพ พิมบุตรมิเตอร์อัจฉริยะสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าอิสระขนาดเล็กด้วยระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
271 นาย ณัฐวุฒิ ศรีธรรมมาThe Effects of Using a Guidance Activities Package for Development Humility of Mathayom Suksa 1 Students of Matayomchaimongkonrungam School in Chaiyaphum Provinceอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
272 นาง มลฤดี แพทย์ปฐมผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความสามารถในการบริหารเวลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/31/2016
273 นางสาว พรธิดา ไชยหาญรูปแบบการได้รับการอบรมเลี้ยงดูกับความเข้มแข็งอดทนของนักเรียนนายเรืออยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
274 นางสาว ณัฏฐพัฒน์ พจนพิสุทธิ์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการสารสนเทศงานประชุมและสัมมนา ของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
275 นางสาว พิชชาภา ผกาผลบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการแหล่ง เรียนรู้ในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตตลิ่งชันอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/31/2016
276 นาย สุภัทร ปกาสิทธิ์การบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงคุณภาพระบบกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาตามหลักการโคบิตห้าอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/31/2016
277 นาง สุนิสา อุปมัยผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค ของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดซ้ำ ใน ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
278 นางสาว ธนิดา แอ่งบัวใหญ่ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานที่ทำงาน Co-Working Space ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
279 นาย สุรินทร์ รินณรงค์ผลของลีโอนาร์ไดท์ต่อการผลิตผักกวางตุ้งอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
280 นาย สิทธิพล แสนสมการพัฒนาชุดต้นแบบการเคลือบผิวกระจกใสด้วยเทคนิคสปัตเตอริงอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/31/2016
281 นาย สิทธิพล แสนสมการพัฒนาชุดต้นแบบการเคลือบผิวกระจกใสด้วยเทคนิคสปัตเตอริงอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/31/2016
282 นาง กรรณิการ์ ฤกษ์อุโฆษการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสภาองค์กรชุมชน: กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล กับสภาองค์กรชุมชนตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
283 นางสาว รัติการ ขันคำนันต๊ะการพัฒนาชุดสื่อประสมการอ่านคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
284 นาย สนอง วิลุนระพันธ์ วิลุนระพันธ์ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักจากการเลี้ยงหมูหลุม และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไรซ์เบอร์รี่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
285 นางสาว วัฒนา วงค์ษาบุตรผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาหอพักชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
286 นางสาว ศิรินภา รัตน์แก้วการจัดการการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
287 นางสาว พิชชาภา ผกาผลบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการแหล่ง เรียนรู้ในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตตลิ่งชันอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/31/2016
288 นางสาว ณัฐสินี สงจันทร์Tourists's Perception of Service Quality to Selecting Hotels and Resorts in Ranong.อยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/31/2016
289 นางสาว กิรณา แย้มกลิ่นพุฒผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยใช้อุปกรณ์ ที อาร์ เอ็กซ์ ที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
290 นางสาว ชลธิชา กันตะวงศ์การผลิตมะม่วงของเกษตรกรในตำบลดป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
291 นาง พิมนุชา อู๊ดเจริญผลการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
292 นาย วีรยุทธ ประนัย แบบจำลองเชิงตัวเลขสำหรับการวิเคราะห์ระดับเสียงอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
293 นาย วิเชษฐ์ นันทะศรีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT วิชาการศึกษาวงจรและ การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
294 นางสาว สุรีรัตน์ วงษ์ชื่น ความต้องการการเรียนรู้ด้านอารักขาพืชโดยชีววิธีของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
295 นาย วรพจน์ จิตวัฒนาธรรมผลการฝึก เอส เอ คิว ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
296 นางสาว ฟาวเซีย อัสวิน อะหมัดผลการฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่กับการฝึกแรงต้านด้วยยางยืดที่มีต่อความสามารถในการยืนกระโดดไกลอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
297 นางสาว ศิรินภา รัตน์แก้วการจัดการการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์อยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/31/2016
298 นางสาว รดา เตร์ยาซิงห์การพัฒนาห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557-2558อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
299 นางสาว ธัญญารัตน์ ชาลีการศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงใช้ทัศนธาตุในการสร้างงานศิลปะทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2016
300 นาง สุรีย์ หรงจิตรการพัฒนาแบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว9/1/2016


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin