กลับสู่หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
การพิจารณาบทความ
การเตรียมบทความและการเตรียมโปสเตอร์
ตัวอย่างบทความ
Template บทความ
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
คำแนะนำผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน
ลงทะเบียนเข้าฟัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฟัง
ข้อมูลที่พัก
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 ตรวจสอบสถานะของผู้เสนอผลงาน 

ลำดับชื่อชื่อบทความสถานะบทความสถานะการชำระเงินวันที่
1 นาย รุ่งโรจน์ สงสระบุญความพึงพอใจในการใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/1/2017
2 นาย ชัยฤทธิ์ บุญศรีกุลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ถนนคนเดินเชียงใหม่ของเทศบาลนครเชียงใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/1/2017
3 นาย พฤฒ ใบระหมานการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส กับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป โดยใช้วิธีแผนที่ข้อสอบ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/1/2017
4 นาย ครรชิต เจริญอินทร์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่องค์กรในการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/4/2017
5 นางสาว กิดานันท์ ชำนาญเวชการพัฒนามาตรวัดความเมตตากรุณาต่อตนเอง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/7/2017
6 นาย เกรียงไกร วงษ์มณีบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 อยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/7/2017
7 นางสาว กษมา ภูสีสดการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนจังหวัดสุโขทัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/8/2017
8 นาง จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ ถนอมลิขิตวงศ์รูปแบบการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในพื้นที่สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/8/2017
9 นาย เกรียงไกร วงษ์มณีบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2อยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/8/2017
10 นาง กาญจนา ปินตาคำบทบาทสามีต่อภาวะอนามัยการเจริญพันธุ์ของหญิงวัยหมดประจำเดือนในกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/9/2017
11 นางสาว พริมลดา ฉิมแก้วศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องของพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่4) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ.2560 กับความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)อยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/9/2017
12 นางสาว นิตยา ใจจุลละความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/11/2017
13 นาง ดวงใจ งามศิริรายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ชุดการสอน วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติเพื่อการวิจัย รหัสวิชา 3204-2104 ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/14/2017
14 นางสาว กฤติยา ศิลารักษ์การครองอำนาจทางการเมืองของตระกูลศรีธเรศในจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่าง พ.ศ. 2526 - 2557อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/16/2017
15 นาย ธนชาติ เขตเพิ่มพูนประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของการจัดเก็บรายได้รัฐบาลอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/16/2017
16 นาง ืินิศารัตน์ หวานชะเอมการจัดการความรู้เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง: กรณีศึกษาเพลงอีแซวจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/17/2017
17 นางสาว ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีมือใหม่ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในมุมมองของผู้บริหาร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/18/2017
18 นาย ดุสิตธร งามยิ่งเพลงสำหรับเด็ก: การผลิตสื่อสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์เพื่อใช้ในการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/18/2017
19 นาย ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ไชยชนะการพัฒนากลุ่มอาชีพบ้านตลุงใต้ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/19/2017
20 นาง สุนีรัตน์ พวงทรัพย์คุณภาพชีวิตการทำงานที่เป็นจริง กับที่คาดหวังของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/19/2017
21 นางสาว ขวัญหทัย ชัยมงคลผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเมียนมาร์ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดเชตวันหนองหมู จังหวัดลำพูน อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/21/2017
22 นางสาว ณัฐธิดา สุขเรืองรองศึกษารูปแบบการนำเสนอและเนื้อหาด้านสุขภาพในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/21/2017
23 นาย กิตติศักดิ์ สรแพทย์ความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินของสำนักงานบัญชี ที่มีต่อแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/21/2017
24 นางสาว พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่นพัฒนาการของเด็กปฐมวัยกับการเรียนนาฏศิลป์เอื้ออาทรภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/21/2017
25 นาย ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์การเบียนและความชอบแมลงอาศัยของแตนเบียน Anisopteromalus calandrae (Howard) (Hymenoptera: Pteromalidae) ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูในโรงเก็บอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/21/2017
26 นาย ปิติ กันทองการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ H&M ของ บริษัท เอชไทย (ประเทศไทย) จำกัดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/21/2017
27 นาง จรรยา วรรัตน์ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้เว็บเควสท์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง จังหวัดตราด อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/21/2017
28 นาย พระระพีพัฒน์ บุญเหลือปัจจัยที่ส่งผลต่อการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/22/2017
29 นาย สิรภพ ตรีรัตน์การสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้บริการห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์กรุ๊ปในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/22/2017
30 นาย กิตติพงศ์ รื่นงามปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/22/2017
31 นางสาว ขวัญสุดา ธงสุวรรณผลของการใช้นิทานที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/23/2017
32 นางสาว ขวัญสุดา ธงสุวรรณผลของการใช้นิทานที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ และความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/23/2017
33 นาย - --อยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/23/2017
34 นางสาว วันฤดี สุขสงวนการเปรียบเทียบประสิทธิผลของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ กับ หนังสือกระดาษในการสอนด้วยสื่อผสมโปรแกรมสำเร็จรูป เรื่องการบัญชีซื้อขายสินค้าอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/23/2017
35 นาง Bukola O. EjiwaleCHALLENGES OF REGIONAL COLLECTIVE SECURITY: A LOOK AT ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES (ECOWAS)อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/23/2017
36 นาง เนรัญชรา ไชยยาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรังแกของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/23/2017
37 นาย นพชัย ฟองอิสสระปัญหาและผลกระทบภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/23/2017
38 นางสาว วิภานุช ใสเหลื่อมผลของการสอนอ่านโดยใช้แผนผังความคิดที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/24/2017
39 นาง ปัทมา กำจัดภัยการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/24/2017
40 นาย สันติ มอญแช่มช้อยคุณภาพบริการที่ได้รับจากมุมมองผู้รับบริการในหน่วยปฐมภูมิในเขตเมืองและเขตชนบท อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/25/2017
41 นางสาว ปาลิดา สามประดิษฐ์การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และความรับผิดชอบทางสังคม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ถุงผ้าบรรจุ สินค้าที่ซื้อจาก Tops Market ของคนในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/25/2017
42 นางสาว ยุพวดี ชินพฤทธิวงศ์ประสิทธิภาพของกองทุนรวมในประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กรณีศึกษาประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/25/2017
43 นางสาว สิรภัทร อันไชยศรีแนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยหอมทอง ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/26/2017
44 นาย นพดล อุปถัมภ์การผลิตและเทคนิคการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าในจังหวัดน่านอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/26/2017
45 นาง ดวงใจ งามศิริการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204-2104 ด้วยรูปแบบ STEM Education ตามแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/27/2017
46 นางสาว อันธิกา อาทรการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา (ปีที่ 4-6) โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/27/2017
47 นาย ปรีดี นุกุลสมปรารถนาการศึกษาประสบการณ์ จิตสำนึกร่วมชุมชน และความผูกพัน ที่มีต่องานมหกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/27/2017
48 นาย ภูวดล บุญอ่ำความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหาร งานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต2อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/27/2017
49 นาย ศุภฤกษ์ ชัยปรัชญาวงศ์สภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและความต้องการการส่งเสริมของเกษตรกร ในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่นอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/27/2017
50 นางสาว กฤติยา ศรีศักดาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/27/2017
51 นางสาว กฤติยา ศรีศักดาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/27/2017
52 นาง ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรยับยั้งราในกาบกล้วยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
53 นาย สุรศักดิ์ จันทร์เกตุการรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบึงสามพันในจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
54 นาย จเร อุดมยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช้โรงพยาบาลสัตว์ภาครัฐในเขตจังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
55 นาย กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการศูนย์สุขภาพสตรีคลินิกพรีเมี่ยม โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
56 นาย พงศกร ยาห้องกาศการปฏิรูปกฎหมายเงินบริจาคพรรคการเมือง:เปรียบเทียบไทยกับญี่ปุ่นอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
57 นาย พงศกร ยาห้องกาศการปฏิรูปกฎหมายเงินบริจาคพรรคการเมือง:เปรียบเทียบไทยกับญี่ปุ่นอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
58 นางสาว นิชรา ทองเย็นการบริหารจัดการวัดในแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา: วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล และวัดท่าการ้อง อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
59 นาย ชนัส คงหิรัญการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้งานอาคาร: กรณีศึกษา อาคารคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา, จังหวัดนครปฐมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
60 นางสาว ตรีนุช เขียวดีการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพริกของเกษตรกรในจังหวัดน่านอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
61 นาง ชมัยพร กองทุมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตส้มเขียวหวานของเกษตรกร ในจังหวัดน่านอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
62 นาย ปริวรรต เพียรภายลุนการเปรียบเทียบตัวแบบสำหรับใช้พยากรณ์คะแนน O-NET ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/28/2017
63 นาย ชัยยา มะลิดาแนวทางส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อแบบมีพันธสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
64 นาย สมปอง นามปะทัดการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาของครูและบุคลากรสำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
65 นางสาว ศุภพิชญ์ บุญทั่งการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ของเกษตรกร ในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
66 นาย สมชัย เมาไพรการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกอบรม เรื่อง เครื่องหมายสัญลักษณ์ความปลอดภัย สำหรับพนักงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
67 นาย ประชัน หันชัยเนาว์การศึกษาสมรรถนะแนวทางการพัฒนาของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
68 นางสาว สิริกร ผลผลาหารการศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “เจ้าหญิงน้อย” อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
69 นาง อมรรัตน์ อมรนาถกระบวนการวางแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
70 นางสาว วารีญา น้อยเทพการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกล้วยน้ำว้าของเกษตรกรในอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
71 นางสาว สุพร สีเงินยวงผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบสะเต็มโดยใช้การสืบเสาะเป็นฐานเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 จังหวัดสตูลอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
72 นาย ณัฐกิตติ์ ธาตุไพบูลย์การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านโนนศรีสวัสดิ์ ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
73 นางสาว เสาวณี ราชรักษ์ระบบต้นแบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
74 นาง สารภี ศรีงามการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราของเกษตรกรในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
75 นาย กฤตเมธ แตงวงษ์การจัดการวัชพืชในไร่อ้อยของเกษตรกรตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
76 นาย อำเภอ อัษฎาวุธผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดการรู้ของสมองทั้งหมดของเพอร์ล่า เอ็ม ไทย์โก และสุนทรียสาธกที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/28/2017
77 นาย สินธพงษ์ เพียรงูเหลือมผลของการปรับรูปแปลงนาต่อความพึงพอใจของเกษตรกร ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
78 นาย รัตนพล ยองใยรูปแบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลของพนักงานโรงแรมระดับ5ดาวแห่งหนึ่งในกรุงเทพอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
79 นาย สิทธา กิจเจริญสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
80 นางสาว ศจิกา กมลพัฒนานันท์ระบบซีเควนเชียลอินเจกชันสำหรับการวิเคราะห์กรดซิตริกในน้ำผลไม้อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
81 นาย TU LE ANHปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม ทีมีต่อเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
82 นางสาว รัชณีกร ทองเส้งความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสื่อสารการตลาดออนไลน์กับความตั้งใจซื้อ อสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
83 นางสาว จิราภรณ์ ถมแก้วการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ปราชญ์ชาวบ้านด้านแพทย์แผนไทย กรณีศึกษาเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
84 นางสาว สมจิต คงทนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร กลุ่มพัฒนาเกษตรกรหมู่ 7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทราอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
85 นางสาว กรกมล พิพัฒน์ภูมิการสื่อสารผ่านกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านลานทอง จังหวัดนนทบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
86 นาย สุวกิจรัตน์ อยู่ยงการประเมินความพึงพอใจการใช้อาคารของพนักงานส่วนกลาง สำนักงานโฮมโปร สาขารังสิต จังหวัดปทุมธานี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
87 นางสาว กุสิมา เกล็บจุการพัฒนาชุดการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ K-W-D-L ในการแก้โจทย์ปัญหา รายวิชาคณิตศาสตร์ช่างเชื่อม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
88 นางสาว วันวิสา ผจญศิลป์แนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
89 นางสาว ญดา ประสมพงค์ผลสัมฤทธิ์ของโครงการปริญญาตรี-โท 5 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
90 นาย ธนดล ศรีโฉมงามการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการป้องกันพื้นผิวรถยนต์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
91 นางสาว วิภาวัลย์ ใจวงค์เป็งการดำเนินงานและผลกระทบของศูนย์ควบคุมยางเชียงรายต่อผู้ประกอบธุรกิจยางพาราในภาคเหนืออยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
92 นาง ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัดผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
93 นางสาว จันทรจิรา จอมเดชปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นใจในการก้าวผ่านการถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
94 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวกการศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบในระบบอัดอากาศอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
95 นาย คึกฤทธิ์ ศิลาลายการตัดสินใจเลือกชื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค: กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
96 นาย นราธิป งามแสงความสำคัญของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
97 นางสาว สุชารัตน์ วลิตษรางศ์กุลการศึกษาความรู้ การแบ่งปันความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ “ภาวะโลกร้อน” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
98 นาย อายุมงคล แสนปัญญาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
99 นาง นภาพร เกาะทองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากลโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบการนำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า (Advance Organizer Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
100 นาง นันทริยา สุวรรณล้อมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
101 นางสาว เริงขวัญ สุริยะปันการใช้สารชีวภัณฑ์ของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
102 นางสาว อภิวันท์ จันทร์สอนการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
103 นาย ศุภฤกษ์ ชัยปรัชญาวงศ์สภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและความต้องการการส่งเสริมของเกษตรกรในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่นอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/29/2017
104 นาย ธันยธร ทองกล่ำคุณภาพการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำตามความคาดหวังของประชาชนในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
105 นาย กานต์กวี เทียมโพยมทัศนคติที่มีต่อสายการบินต้นทุนต่ำภายในประเทศของผู้ที่ไม่เคยโดยสารสายการบินต้นทุนต่ำในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
106 นางสาว กัลย์ธีรา คันธาการใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของสมาชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชนจังหวัดน่านอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/29/2017
107 นางสาว ชวณัฐ รัตโนสถปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวในจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
108 นางสาว ณิชนันท์ เพชรผ่องใสพัฒนาแอปพลิเคชั่น SPORT D-IET บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน สำหรับนักกีฬาฟุตบอลหญิงไทย อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
109 นาย สุภัทร จตุรทิศปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของผู้รับบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลกองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
110 นาย นิสิต บุญอะรัญปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินในอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
111 นาง จงรักษ์ กิ่มบางยางแนวทางการจัดการการปลูกมะม่วงพันธุ์ฟ้าลั่นของเกษตรกรอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
112 นางสาว อามีเน๊าะ กาเดย์การศึกษากิจกรรมในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาการเรียนการสอน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
113 นางสาว พินท์สุดา เพรชรประสมการประชาสัมพันธ์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
114 นาย ฉัตรชัย โกพลรัตน์รูปแบบและกลยุทธ์การโฆษณาสินค้าของหมอลำกลอนคณะประถมบันเทิงศิลป์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
115 นางสาว วาสิณี จิรสิริการศึกษาสุขภาพจิตและการนำทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษาไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/30/2017
116 นางสาว วัชรา ขันธนิยมความต้องการการส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชในนาข้าวของเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
117 นาง กนิฏฐา พลอยเล็กสภาพการใช้สื่อการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
118 นาย เอนก พลอยเล็กความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
119 นาย TU LE ANHปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม ทีมีต่อเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
120 นางสาว อัจฉราภรณ์ ชาภูวงษ์ความเกี่ยวข้องต่อเนื้อหา ความรู้สึกร่วมในเครือข่ายสังคม และความผูกพันของผู้ติดตามแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก ที่ใช้รูปประจำตัวเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูน อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
121 นาง มนธิรา จันทฑีโรพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
122 นางสาว ภัทรียา พุ่มสุวรรณปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
123 นาย ราชันย์ เจียมศิริความต้องการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
124 นาย อดิศร ขาวสะอาดรายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาการอ่านเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
125 นางสาว สุกัลยา นิยมทองการศึกษาองค์ประกอบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
126 นาง ชาติรส เลิศรัตนปัญโญการสังเคราะห์นวัตกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
127 นางสาว วชิรานันท์ ศรีนาทนันท์ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์และบุคลิกภาพในมิติของภาพลักษณ์ต่อตราโคโคริอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
128 นาย เทพทัต พรสิริญาณภาวะผู้นำกับการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
129 นาง สุภัชชา เสือจุ้ยผลการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องปฏิบัติตนดี ชีวิตมีสุข ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี จังหวัดปทุมธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
130 นาง วรรนญา ขันธกสิกรรมการพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
131 นาง สารภี นทีหลวงผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการตัวแบบสัญลักษณ์และการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการปรับตัวของผู้ปกครองเด้กออทิสติกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
132 นาย พชรพล รักษ์แป้นผลของอาหารผสมต่อการเติบโตและผลผลิตของเพรียงทราย Perinereis sp. อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
133 นางสาว ปวีณา ลือพืชการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ จังหวัดนครปฐม อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
134 นาง ผกาวดี วุฒิการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ PBL กับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
135 นาย พระสุชาติ แย้มกลัดผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
136 นางสาว จตุพร เพชรบูรณ์คัมภีร์วิบากเวสสันตระกับการไขข้อข้องใจในธัมม์เวสสันดรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
137 นางสาว สุพรรณา เพ็ชรรักษาการจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ของระบบยาในโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุขอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
138 นางสาว กัลยรักษ์ บูรณพันธุ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้ประกอบธุรกิจศาลพระภูมิเจ้าที่ ในตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครฐมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
139 นางสาว ธนรรภรณ์ ลักษณ์บวรวงศ์ความต้องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
140 นางสาว ปรีญาภรณ์ หวังวงศ์ไพบูลย์ปัจจัยที่กำหนดรายได้ของครัวเรือนในจังหวัดเเม่ฮ่องสอนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
141 นางสาว กนกพร ภักดีสังข์ผลของการออกกำลังกายแบบเบอร์เกอร์ 8 สัปดาห์ต่อค่าดัชนีชี้วัดการอุดตันของหลอดเลือดส่วนปลายและการไหลเวียนของหลอดเลือดขนาดเล็กที่ขาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
142 นางสาว มีนา แซ่ลิ้มการประเมินหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรปราการ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
143 นาย ธนภัฒน์ เวฬุริยการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าในเว็บไซต์ของไฮเปอร์มาร์เก็ต A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
144 นางสาว สุกัญญา จิตพลีชีพสมรรถนะการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
145 นางสาว จุติพร ศรีแก้ว ความชุกของคุณภาพการนอนหลับ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
146 นางสาว ฐิติทิพย์ อริยะโสภณวงศ์การเปรียบเทียบภาวะหลอดเลือดแข็งตัวในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีและไม่มีภาวะเส้นประสาทส่วนผิดปกติเทียบกับผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
147 นาง วิลาวัลย์ ศิลปศรการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับบุคลากรฝ่ายจัดการของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคกลาง อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/30/2017
148 นาย จีรเดช ภานุรัตนะการประเมินระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
149 นาย กิตติพงศ์ พูลผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
150 นาย พิชญ์ดนู ธวัชพันธุ์ผลของสารเรืองแสงต่อการเรืองแสงและความแข็งของยางที่ผลิตจากน้ำยางคอมปาวด์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
151 นาย พิชญ์ดนู ธวัชพันธุ์ผลของสารเรืองแสงต่อการเรืองแสงและความแข็งของยางที่ผลิตจากน้ำยางคอมปาวด์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
152 นางสาว ศรกมล ไทยภักดีการศึกษาความพึงพอใจ ภาพลักษณ์ และความภักดีต่อเทศกาลดนตรีในประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
153 นางสาว สายสุนีย์ สิงห์เวียงการพัฒนากิจกรรมการเรียนภาษาจีนแบบเน้นงานปฏิบัติร่วมกับการใช้เทคนิคการจำอักษรแบบเชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
154 นาย ภาสกร เชื้อเมืองพานสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาความมีวินัยของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
155 นาย ภาสกร เชื้อเมืองพานสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาความมีวินัยของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
156 นาย ดนัย ทองงอกการใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
157 นางสาว ณัฐณิชา แปงบุญเลิศผลสัมฤทธิ์ของโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตร อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
158 นางสาว ชุลีรัตน์ ไพศาลการผลิตและการตลาดของข้าวเหนียวเขาวงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
159 นางสาว ศุภนิดา นุชถาวรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ำชลประทานเพื่อการเกษตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
160 นางสาว วาสนา พลายสาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานในการผลิตข้าวของเกษตรกรในตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
161 นางสาว ศศิวิมล ตันติวุฒินโยบายและมาตรการสวัสดิการแรงงานต่างด้าวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชามาสู่ประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
162 นางสาว ณัฏฐินี ตีรถะการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
163 นางสาว วราพร เอี่ยมลออปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : การวิเคราะห์พหุระดับอยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/31/2017
164 นาง ราชาวดี เพชรรัตน์ปัจจัยด้านเจตคติต่อการทำงาน ความต้องการฝึกอบรม และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
165 นางสาว ปริณธร ปิยะรักษ์การส่งเสริมการผลิตมะพร้าวอ่อนปลอดภัยตามหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร ในอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
166 นางสาว สิระกาญจน์ มโนทัศนันท์การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
167 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมวิสุทธิ์การจัดการความรู้ของการยางแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
168 นาง กมลศรี ฤกษ์สมุทรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
169 นาง กาญจนา เหมืองหม้อผลของการใช้เทคนิค K W L – PLUS และเทคนิค PANORAMA ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับ-ใจความ และความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
170 นาย รังสรรค์ ริยาพันธ์การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
171 นาง กัลญา มณีแจ่มผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เรื่องปฏิกิริยาเคมี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
172 นางสาว ปาณิสรา สุปัญญาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในประเด็นไมโครพลาสติก และเขื่อนแม่วงก์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
173 นาย สุรัตน์ สิงห์ทองการสืบค้นเว็บเชิงความหมายโดยใช้ออนโทโลยีสำหรับพันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
174 นางสาว ภารวี กุศลินกุลผลของควิโนนและการบ่มด้วยความร้อนต่อสมบัติของฟิล์มเจลาตินอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
175 นางสาว เกวลิน คงมั่นคุณภาพบริการและความพึงพอใจในการใช้บริการ GrabTaxi ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen X ในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
176 นาย ชวัลณัฐ หงส์วาณิชวงศ์รูปแบบการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 สำหรับผู้โดยสารอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
177 นาง ยุพาพักตร์ ไชยภักดิ์การใช้สารสนเทศของข้าราชสำนักเพื่อการดำเนินงานในกองพระราชพิธี สำนักพระราชวังอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
178 นางสาว ภารวี กุศลินกุลผลของควิโนนและการบ่มด้วยความร้อนต่อสมบัติของฟิล์มเจลาตินอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
179 นาง สร้อยษณา จุลศิริวัฒนกุลการใช้สารสนเทศเพื่อการตลาดและจัดจำหน่ายของผุ้บริหาร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
180 นางสาว ขวัญใจ เส็งเอี่ยมการปฏิบัติงานและการส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
181 นาย สงกรานต์ ดวงอ้ายการยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวของเกษตรกรอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
182 นาง จุรีรัตน์ ชูกรณ์การบริหารยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชุมพรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
183 นาย ไพศาล ปิ่นเกตุการสื่อสารโวหารภาพพจน์ในบทเพลงลูกทุ่งที่ประพันธ์โดย สลา คุณวุฒิ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
184 นางสาว ศุภธิดา อยู่ถนอมปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการบินของนักบินพาณิชย์อยู่ระหว่างดำเนินการรอการชำระเงิน8/31/2017
185 นาย ธนากร วงค์เจริญการพัฒนาเว็บฝึกอบรมเสมือนจริงผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เพื่อปฐมนิเทศพนักงานใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
186 นางสาว สราลี ทิพย์พิมานชัยกรการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัดอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
187 นางสาว กัญญารัตน์ งามเฉลียวการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชุมพรอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
188 นางสาว ประภาศรี ไกรนราผลของการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการ เพื่อลด ความขัดความขัดแย้งภายในครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
189 นาย มีสิทธิ์ ชัยมณีการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้แบบ Big Six Skills เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
190 นางสาว อชิรญา งดงามค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักในปริภูมิสมมาตรที่เป็นเส้นอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
191 นาง บุญสิริ จุติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ผ้าพื้นเมืองศรีสัชนาลัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
192 นาย ปุณฑริก เอี๋ยวพานิชการฝึกการทำงานของแขน ด้วยการสังเกตุการกระทำ อิงตามแนวคิดเซลล์กระจกเงาร่วมกับเครื่องฝึกฝนแขนในผู้สูงอายุ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
193 นาง ภัคณิษา อภิศุภกรกุลพฤติกรรมการใช้สื่อและความพึงพอใจต่อการใช้สื่อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
194 นาย ดุรงค์รัตน์ พยุหกฤษการผลิตมังคุดและความต้องการการส่งเสริมของเกษตรในจังหวัดระนองอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
195 นางสาว พรพิมล ขำเพชรปัจจัยที่กำหนดการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย กรณีศึกษา พื้นที่ปลูกข้าว อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
196 นาง มนัญชยา หาระชัยการประเมินหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
197 นาย สรพล ขัตติยาสุวรรณความคาดหวังของลูกค้าทต่อคุณภาพการบริการของฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
198 นาย พิชญะ เขมะสิงคิ กลยุทธ์การพัฒนาการตลาดบริการสำหรับธุรกิจการแสดงโอเปร่าในประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
199 นาย ณัฐพงศ์ พุ่มงามปัจจัยด้านการเห็นคุณค่าในตนเองและความพึงพอใจในงานที่มีผล ต่อความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนายทหาร ชั้นประทวนในหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
200 นางสาว ประกายรุ่ง โกมุติบาลการจัดการความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของพนักงานสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
201 นางสาว เอมอร บุตนนท์ภาวะผู้นำกับการบริหารธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดบึงกาฬอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
202 นางสาว วิชุดา สมงามการตกแต่งกำไรและรายการระหว่างกัน: หลักฐานจากธุรกิจครอบครัวอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
203 นาย สัญชัย บุญสารีบทบาทและความต้องการพัฒนาของผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
204 นาย ณัฐกุล ขันทะสอนการจัดการที่ดินของชุมชนมูเซอแดงในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
205 นาง วาสนา โกละกะสภาพการผลิตยางพาราและความต้องการการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรในอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
206 นาย พงศธร คงทน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ กลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปทุมวิทยากร อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
207 นาง สุกัลยา เวชสิทธิ์ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
208 นาย วัชระ เวชประสิทธิ์การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการของผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชนแปรรูปและผลิิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดเพชรบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
209 นางสาว ช่อแก้ว ส่งแสงทองปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลา อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
210 นาย พงศธร ฐานิตสรณ์การประเมินเวลาที่เหมาะสม ด้วยเทคนิค PERT / CPM ในการบริหารโครงการบำรุงรักษาเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ รุ่น SGT5-4000F กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
211 นาง ปิยฉัตร ล้อมชวการสถานการณ์การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านโฆษณาของประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
212 นางสาว เนาวรัตน์ งามยิ่งยวดผลของการปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความผาสุกของผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
213 นาง ชฎาภรณ์ ศรบุญทองประสิทธิผลของกระบวนการจัดการความรู้ต่อระดับไขมันในเลือดและดัชนีมวลกายของวัยทำงานที่มีไขมันในเลือดสูง ในชุมชนหอมแดง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
214 นาง ชฎาภรณ์ ศรบุญทองประสิทธิผลของกระบวนการจัดการความรู้ต่อระดับไขมันในเลือดและดัชนีมวลกายของวัยทำงานที่มีไขมันในเลือดสูง ในชุมชนหอมแดง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
215 นาง ชฎาภรณ์ ศรบุญทองประสิทธิผลของกระบวนการจัดการความรู้ต่อระดับไขมันในเลือดและดัชนีมวลกายของวัยทำงานที่มีไขมันในเลือดสูง ในชุมชนหอมแดง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
216 นางสาว นภัสวรรณ เนียมแตงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกตามหลักศาสนาอิสลามองค์ประกอบและการบริการของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
217 นาย สุเมธ พั่วพักการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
218 นางสาว พรพิมล ขำเพชรปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืนอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
219 นาง พรพจน์ บุญญสิทธิ์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
220 นางสาว สาวิตรี กันยาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
221 นางสาว ปาริฉัตร ศรีหะรัญวัฒนธรรมการบริโภค: ความหมาย ประเภท และความสำคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
222 นาย ทรัพยนิรันดร์ สุวรรณศรการศึกษาความต้องการใช้ไฟฟ้าในระดับครัวเรือน กรณีศึกษา : ประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
223 นางสาว ชนนิกานต์ คงชื่นสินการสื่อสารกับการบริโภคอาหารคลีนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
224 นาย รณยุทธ์ ทำมาสีและความสว่างของแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไรน้ำนางฟ้าไทยเพื่อการส่งออกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
225 อดุลย์ วงศ์สุจริตการพัฒนาแผ่นพื้นคอนกรีตทางเท้าผสมเส้นใยผักตบชวาอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
226 นางสาว นฤพร ภูทัศน์การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการพิมพ์ (Microsoft Word) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
227 นาย รณยุทธ์ ทำมาสีและความสว่างของแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไรน้ำนางฟ้าไทยเพื่อการส่งออกอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
228 นาย สมชาย ธีระวงศ์ภิญโญ ความสัมพันธ์ระหว่างการแผนงานสาธารณสุขกับการบริหารงานสาธารณสุข ของผู้อำนวยการโรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017
229 นาง นวพรรษ พงษ์เผือกปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงาน ของบุคลากรสุขภาพ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว8/31/2017


จัดทำโดย
คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
 admin